Informace o publikaci

Environmentální determinanty funkčních charakteristik a životních strategií pěvců Severní Ameriky

Autoři

BLAŽKOVÁ Barbora KOPSOVÁ-STORCHOVÁ Lenka ALBRECHT Tomáš

Rok publikování 2016
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis (1) Ústav botaniky a zoologie, PřF MU, Brno; (2) Katedra ekologie PřF UK, Praha; (3) Ústav biologie obratlovců AV ČR, Studenec; (4) Katedra zoologie PřF UK, Praha Předpokládá se, že vnější prostředí na zemi ovlivňuje evoluci životních strategií (life histories) organismů, tedy behaviorální, anatomické a fyziologické adaptace (life-history znaky) a zároveň s nimi související znaky morfologické. Důsledkem proměnlivosti prostředí je velká geografická variabilita v těchto znacích, například dobře známý latitudinální trend ve velikosti snůšky u ptáků nebo ve velikosti těla. Zmapování prostorové distribuce strategií pak poskytuje dobrou informaci o selekční tlacích na velkých prostorových škálách, identifikace klíčových faktorů však není triviální. Cílem je zmapování geografických trendů vybraných life-history a morfologických znaků severoamerických ptáků na vybraném území a identifikace hlavních determinant prostředí souvisejících s life-history a morfologickými znaky ptáků na území kontinentálních Spojených států amerických. Modely testující vliv environmentálních faktorů na life-history a morfologické znaky severoamerických ptáků, konkrétně pěvců, dokázaly vysvětlit poměrně velký podíl variability v datech (v rozmezí 36-86 %). Nejvýznamnějšími proměnnými prostředí, ovlivňující životní strategie severoamerických ptáků, jsou průměrná teplota, produktivita prostředí a nadmořská výška. Z prostého geografického zobrazení rozložení hodnot vybraných life-history znaků ptáků v rámci sledovaného území je zřejmé, že některé obecné trendy, jaké sledujeme v celosvětovém měřítku, lze najít i na menším území. Ačkoliv je tato práce z části o exploraci dostupných dat, shromážděné údaje a výsledky testů mohou poskytnout cenné vodítko pro další analýzy a srovnání s výsledky z jiných oblastí, například s Evropou.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info