Informace o publikaci

Glosa k doručování právnické osobě, proti níž se trestní řízení vede (aneb malé významné proměny v trestním řízení)

Autoři

ČEP David

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Trestní odpovědnost právnických osob v současnosti tvoří plnohodnotnou součást českého trestního práva. Stejně je tomu i v rovině trestního řízení, kde se právnické osoby etablovaly - a to nejen v rovině zákonné - jako jeden ze dvou typů subjektů, proti nimž je vedeno. I přesto však lze na poli trestního řízení proti právnickým osobám stále velmi dobře demonstrovat permanentní proměnu a vývoj trestního řízení jako takového. Tato proměna má podobu střetu mezi dotčenými základními právy a chráněnými zájmy osob, proti nimž je trestní řízení vedeno a jeho samotným účelem. A právě těmto střetům - na půdorysu trestního řízení vedeného proti právnickým osobám - se předkládaný příspěvek věnuje.
Související projekty: