Informace o publikaci

Konference jako informační zázemí pro setkání s informací

Autoři

LORENZ Michal KUBALÍKOVÁ Elena WÖLFELOVÁ Veronika VOZÁROVÁ Viera HABARTOVÁ Nikoleta

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj ProInflow
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/1745
Doi http://dx.doi.org/10.5817/ProIn2018-1-3
Klíčová slova Information grounds; information encountering; serendipity; OpenAlt Conference; scientific communication
Přiložené soubory
Popis Účel – Předkládaná práce je výzkumnou studií informačních zázemí konference OpenAlt. Konferenci OpenAlt jsme zvolili jako odbornou konferencí zaměřenou na Open Source, Open Science, tedy konferenci s potenciálem k otevřenému sdílení informací. Teorie informačního zázemí popisuje vliv místa na sdílení informací mezi jeho návštěvníky. Teorie je vhodná ke zkoumání nezáměrné, a do jisté míry náhodné interakce člověka s informacemi. Náhodné získání informací je pojmenováno setkání s informací, celý jev pak označujeme jako serendipitu. Výzkum serendipity je složité plánovat. Smyslem příspěvku je prokázat, že na konferenci dochází k náhodnému a neočekávanému získávání informací mezi účastníky konference, a pojetí konference jako informačního zázemí umožňuje v tomto prostředí systematicky jev serendipity zkoumat. Design/metodologie/přístup – Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit, zda informační zázemí konference OpenAlt poskytuje svým návštěvníkům příležitost k náhodnému setkání s informací, jaké typy informací jsou v informačním zázemí sdíleny a jaké hlavní faktory ovlivňují sdílení informací. Stěžejní výzkumnou metodou byl kvantitativní výzkum pomocí dotazníků, doplněný krátkým rozhovorem upřesňujícím odpovědi respondentů. Jako doplňková byla použita metoda pozorování. Během dvou dnů bylo formou krátkého rozhovoru osloveno 170 účastníků konference OpenAlt. Tématem rozhovorů bylo sdílení a získávání informací mimo přednáškové sály. K vyhodnocení výsledků byla použita kvantitativní analýza získaných dat, doplněná obsahovou analýzou rozhovorů. Výsledky – Výsledky našeho výzkumu potvrdily závěry předchozích studií informačních zázemí, které prováděla s kolegy K. Fisherová. Zjistili jsme, že vedle základních faktorů ovlivňujících kvalitu informačních zázemí, tedy atmosféra, vybavení nebo hlučnost, hraje klíčovou roli v informačním zázemí konference čas. Ze zjištěných výsledků vyplývá, že nejvíce neformálních informací získali návštěvníci v prostředí kavárny a v prostorách prezentačních stánků. Charakter získaných informací se ve většině případů týkal tematiky oboru IT, ale také informací osobního charakteru nebo pracovních příležitostí a kontaktů. Serendipita je jev, jehož výskyt lze na konferenci sledovat. Právě proto jsou konference vhodným prostředím pro hlubší zkoumání serendipity. Originalita/hodnota – Jedinečnost příspěvku spočívá v jeho zaměření na konference jako informační zázemí a prokázání vhodnosti tohoto pojetí pro systematický výzkum serendipity a setkání člověka s informací. Výsledky ukazují směr jejich využití při designování a plánování odborné konference.