Informace o publikaci

Validace dotazníku pro pacienty s myotonií – česká verze Myotonia Behaviour Scale

Autoři

HORÁKOVÁ Magda HORÁK Tomáš PARMOVÁ Olesja VOHÁŇKA Stanislav

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.14735/amcsnn2018582
Klíčová slova myotonic dystrophy; myotonia; scale; questionnaire
Popis Úvod: Myotonie je základní symp tom myotonických poruch. Jejím typickým projevem je obtížné povolení ruky po silném stisku. Myotonie snižuje kvalitu života pa cientů a těžší stupeň je i velmi invalidizující. Proto je v terapii myotonie zkoušena celá řada léků. Jedním z hlavních problémů lékových studií byla absence spolehlivého stanovení tíže myotonie. Cílem naší práce byl překlad a validace škály Myotonia Behaviour Scale (MBS), která byla vytvořena k subjektivnímu hodnocení tíže myotonie. Metodika: Český překlad byl schválen profesionálním překladatelem a validován metodou zpětného překladu. Opakovatelnost a reprodukovatelnost byla ověřena na vzorku 15 pa cientů s myotonickou dystrofií typu 1 (MD1) a 25 pa cientů s myotonickou dystrofií typu 2 (MD2), kteří vyplnili formulář MBS v rámci rutin ní kontroly a dále s odstupem 2 dnů. Výsledky: Průměrné skóre MBS bylo 2,5 ve skupině MD1 a 1,7 ve skupině MD2. Korelační koefi cient mezi prvním a druhým zodpovězením byl 0,965 u MD1 a 0,991 u MD2. Korelační koefi cient mezi relaxačním časem stisku ruky a hodnotou MBS byl 0,672 u MD1 a 0,627 u MD2. Závěr: Škála MBS je velmi jednoduchá a rychlá a může být použita pro dlouhodobé sledování pa cientů. U obou skupin pa cientů byla signifi kantní korelace mezi hodnotou MBS a relaxačním časem stisku ruky
Související projekty: