Informace o publikaci

Komentované fytocenologické snímky z České republiky 3

Logo poskytovatele
Autoři

DŘEVOJAN Pavel NOVÁK Pavel DOLEŽAL Jan PETERKA Tomáš ZUKAL Dominik

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Zprávy České botanické společnosti
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Klíčová slova Braun-Blanquet approach; Carpino-Fagetea; Festuco-Puccinellietea; Koelerio-Corynephoretea; phytosociology; plant communities; plant ecology; Potametea; syntaxonomy
Popis Podobně jako předchozí dva díly seriálu přináší i tento příspěvky o zajímavých vegetačních typech. Z nelesní vegetace se nám v tomto čísle sešly příspěvky o třech velmi rozdílných rostlinných společenstvech. Na jižní Moravě byla zachycena subhalofi lní vegetace s převahou ostřice žitné (asociace Agrostio stoloniferae-Juncetum ranarii), v poslední době známá téměř výhradně pouze z termofytika severozápadních Čech. Druhý z příspěvků se věnuje Dolnímu Poorličí a fytocenologicky zde dosud nestudovaným psamofi lním společenstvům svazů Armerion elongatae, Corynephorion a Thero-Airion. Porosty rdestu alpínského (asociace Potametum tenuifolii), které patří mezi ohrožená společenstva, byly nově dokumentovány ze Žďárských vrchů. Dále jsou diskutovány dva typy lesní vegetace – mírně vlhké nížinné dubohabřiny (asociace Circaeo-Carpinetum) a suťové lesy s hojným výskytem geofytů (asociace Scillo-Fraxinetum). Oba dva typy byly zaznamenány na jižní Moravě a v České republice jde o dosud jen málo prozkoumanou vegetaci.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info