Informace o publikaci

K některým aspektům hodnocení zákonnosti důkazů v kontextu české trestněprávní teorie a praxe

Autoři

KANDOVÁ Katarína ČEP David

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis V předkládaném příspěvku se autoři zabývají vybranými aspekty posuzování zákonnosti důkazů optikou teorie, jakož i aplikační praxe českého trestního práva. Vycházejí přitom z požadavku formálně materiálního přístupu k hodnocení důkazů, jež byl akcentován v recentní judikatuře českého Nejvyššího a Ústavního soudu. Na podkladě obecných postulátů extrahovaných z analýzy dosavadní rozhodovací praxe jmenovaných soudů autoři následně zkoumají konkrétní případy pochybení orgánů činných v trestním řízení při obstarávání důkazů a jejich eventuální vliv na použitelnost takto získaných důkazů v trestním řízení. V neposlední řadě se vyjadřují k problematice důkazů odvozených od důkazů nezákonných a k možnostem jejich dalšího uplatnění v trestním řízení, potažmo k související teorii tzv. plodů z otráveného stromu.
Související projekty: