Informace o publikaci

Ochrana obchodního jména a její projevy ve známkoprávní reformě EU

Autoři

PULLMANNOVÁ Helena

Rok publikování 2019
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis S novelou obchodního zákoníku účinnou k 1. lednu 2001 byl pojem „obchodní jméno“ v § 8 nahrazen pojmem „obchodní firma“, a aplikační rozsah uvedeného ustanovení se zúžil. Právo k obchodní firmě tak nově svědčilo pouze podnikatelům zapsaným do obchodního rejstříku; podnikatelé zde nezapsaní ztratili ochranu, která jim dříve svědčila na základě uvedeného ustanovení. Bohužel tuto právní úpravu převzal i stávající občanský zákoník. Jak se ale podnikatelé, nesvědčí-li jim právo k obchodní firmě, mohou domáhat ochrany práv k označení, pod kterým podnikají (obchodnímu jménu)? Svědčí tato ochrana také zahraničním podnikatelům? Odpovědi na tyto a další otázky jsou v práci podrobně rozebrány a jejich dopad v praxi je demonstrován na konkrétním modelovém případu. Jelikož nezřídka koliduje s právem k obchodnímu jménu podnikatele právo k ochranné známce jiné osoby, věnuje se práce ve své druhé části také vztahu uvedených práv. Práce srozumitelně popisuje, jaké možnosti a prostředky ochrany má podnikatel k tomu, aby v jednotlivých fázích existence ochranné známky zabránil zásahu do svého práva k obchodnímu jménu. Práce však zmiňuje také případy vyplývající z judikatury Soudního dvora Evropské unie, kdy podnikatel při užívání svého obchodního jména na trhu může zasahovat do práv jiné osoby k její ochranné známce. Závěry o možnostech ochrany práv podnikatele k jeho obchodnímu jménu jsou rozebrány též v kontextu novely zákona o ochranných známkách účinné od ledna 2019 včetně kritické reflexe přinášených změn.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info