Informace o publikaci

Ruské liberální myšlení 50. a 60. let 19. století: proměny interpretace od 90. let 20. století do současnosti

Autoři

ŠAUR Josef

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Od 50. let 20. století pracovali sovětští badatelé na postupné konceptualizaci ruského liberalismu 19. a počátku 20. století, přičemž zvýšenou pozornost věnovali jeho počáteční fáze spojené s první polovinou vlády Alexandra II. (tzv. raný ruský liberalismus). Sovětská koncepce sice trpěla jednoznačnou ideologickou podmíněností a jednostranností, ovšem měla své pevné obrysy. Ty byly v 70. a 80. letech 20. století narušeny interpretačními posuny a zpřesněními. V 90. letech 20. století se liberalismus stal „módním“ tématem a rozvinula se okolo něj široká debata, která značně zpochybnila dosavadní pojetí ruského liberalismu. Při hledání nových pojetí oproštěných od ideologických zkreslení bylo vytvořeno několik vzájemně silně odlišných koncepcí. Liberalismus se z původně opozičního (byť umírněného) hnutí začal proměňovat v součást politické garnitury epochy Alexandra II. (tzv. vládní liberalismus). Jiní badatelé se zaměřili na zkoumání vlivu nacionalismu a ideje impéria na raný ruský liberalismus a dospěli ke konceptu tzv. liberálního nacionalismu. Zatímco mimoruští badatelé většinou nevnímali slavjanofily jako představitele ruského liberalismu, začala být tato starší interpretace ruskými odborníky v nedávné době znovu aktualizována do podoby tzv. křesťanského liberalismu. A uvedeným přehledem se všechna možná pojetí nevyčerpávají. Nicméně i tak dobře ilustrují proměny přístupů ruských historiků k dějinám vlastní země.
Související projekty: