Informace o publikaci

Význam epidermálního růstového faktoru v etiopatogenezi recidivující aftózní stomatitidy

Autoři

DEISSOVÁ Tereza ZÁKOSTELSKÁ-JIRÁSKOVÁ Zuzana SLEZÁKOVÁ Simona BÁRTOVÁ Jiřina PETANOVÁ Jitka KUKLÍNEK Pavel FASSMANN Antonín IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ Lydie BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ Petra

Rok publikování 2019
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Úvod: Recidivující aftózní stomatitida (RAS) je multifaktoriální onemocnění s významným podílem genetické složky. Onemocnění se manifestuje v podobě bolestivých orálních vředů (aft), které se mohou hojit i několik týdnů. Epidermální růstový faktor (EGF) má v procesu hojení významnou úlohu. Cílem naší studie bylo analyzovat varianty v genech EGF a jeho receptoru (EGFR) u pacientů s RAS a zdravých kontrol, zjistit sérové a slinné koncentrace EGF v různých fázích tohoto onemocnění a porovnat je s hodnotami u zdravých jedinců. Metody: Do studie kontrol a případů bylo zahrnuto celkem 335 jedinců: 87 pacientů s RAS a 248 zdravých osob. Genotypizace polymorfizmů +61A/G EGF (rs4444903) a +147531A/G EGFR (rs2227983) byla provedena pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR) s využitím 5´fluorescenčně značených TaqMan® sond. Sérové a slinné koncentrace EGF byly zjištěny na základě imunoenzymatické reakce (ELISA) u 39 pacientů (v aktivní fázi nemoci – s aftami a/nebo klidovém stádiu nemoci – bez aft) a 21 zdravých jedinců. Výsledky: Alelové, genotypové a haplogenotypové frekvence polymorfizmů EGF a/nebo EGFR se mezi studovanými skupinami významně nelišily (P>0,05). Ve srovnání s kontrolní skupinou, byl u pacientů s RAS zjištěn nižší medián sérové koncentrace EGF (P<0,05). Mediány slinných koncentrací EGF se mezi skupinami pacientů a kontrol nelišily (P>0,05). Sérová koncentrace EGF negativně korelovala se slinnou koncentrací EGF u pacientů s RAS v klidovém stádiu – bez aft (P<0,05). Závěr: EGF je jedním z klíčových faktorů tkáňové regenerace a jeho snížené koncentrace se mohou podílet na zhoršeném hojení aft u pacientů s RAS. Poděkování: Studie byla podpořena ze specifického výzkumu MUNI/A/1546/2018 a z prostředků poskytnutých Lékařskou fakultou MU juniorskému výzkumníkovi Petře Bořilové Linhartové.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info