Informace o publikaci

The Important Role of STAT3 in Chronic Lymphocytic Leukaemia Biology

Název česky Důležitá role STAT3 v bio logii chronické lymfocytární leukemie
Autoři

BOUDNÝ Miroslav TRBUŠEK Martin

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Klinická onkologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.prolekare.cz/en/journals/clinical-oncology/2020-1-5/the-important-role-of-stat3-in-chronic-lymphocytic-leukaemia-biology-121259
Doi http://dx.doi.org/10.14735/amko202032
Klíčová slova STAT3; STAT; chronic lymphocytic leukaemia; therapy; microenvironment; ibrutinib; con-stitutive activation; leukaemia
Popis Východiska: Proteiny STAT (signal transducer and activator of transcription) jsou cytoplazmatické transkripční faktory, které přenášejí signál cytokinů, hormonů a růstových faktorů. Proteiny STAT kontrolují základní buněčné procesy vč. přežití, proliferace a diferenciace. Nadměrná aktivace proteinů STAT může přispět k transformaci buněk a vzniku leukemie. Okolo 70 % všech solidních a hematologických nádorů vykazuje aberantní expresi a/ nebo aktivaci STAT3, což dokumentuje zásadní roli STAT3 v tumorigenezi. Aberantní aktivace STAT3 byla popsána u několika solidních ná-dorů a hematologických malignit. Důležité je, že konstitutivní aktivace proteinů STAT byla deteko-vána u několika typů leukemie vč. akutní myeloidní leukemie, akutní promyelocytární leukemie, akutní lymfoblastické leukemie, chronické myeloidní leukemie a chronické lymfocytární leukemie (CLL). Konstitutivně aktivovaný STAT3 hraje důležitou roli v bio logii CLL. Buňky CLL jsou konstitu-tivně fosforylované na S727 a acetylované na K685, navíc může dojít i k fosforylaci na Y705. Exprese mediátorové RNA STAT3 je výrazně vyšší v buňkách CLL ve srovnání se zdravými B lymfocyty. Za-jímavé je, že inhibice STAT3 byla popsána jako důležitý vedlejší produkt léčby ibrutinibem u pa-cientů s CLL. Cíl: Účelem tohoto přehledu je popsat důsledky deregulace STAT3 u buněk CLL. V práci jsou popsány procesy ovlivněné nadměrnou aktivací STAT3 jako proliferace, apoptóza, signalizace BCR (B cell receptor), sekrece cytokinů, regulace kontrolních bodů imunitního systému, regulace mikroRNA, metabolizmus mastných kyselin a elektronový transportní řetězec v mitochondriích.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info