Informace o publikaci

Mapping the Health Education Knowledge of Primary School Pupils in the Czech Republic

Název česky Mapování znalostí vzorku žáků základní školy v předmětu Výchova ke zdraví
Autoři

KACHLÍK Petr LEBEDOVÁ Irena

Rok publikování 2019
Druh Článek ve sborníku
Konference Life in Health 2019: Research and Practice. Proceedings of the International Conference held on 5 – 6 September 2019
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www Odkaz na publikaci na MuniSpace
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9484-2019
Klíčová slova questionnaire; protection; emergency situations; health promotion; first aid; prevention; risk; sexuality; school; health education; research; education; health; pupil; student; lifestyle
Popis Vzdělávací obor Výchova ke zdraví vede žáky k rozvoji a ochraně zdraví fyzického, psychického i sociálního v holistickém kontextu, včetně odpovědnosti za zdraví své i zdraví ostatních. Jeho náplní je šest klíčových oblastí týkajících se mezilidských vztahů, změn v životě člověka a jejich reflexe, životního stylu a péče o zdraví, rizik ohrožujících zdraví a jejich prevence, hodnot a podpory zdraví, osobnostního a sociálního rozvoje. Jednalo se o zmapování znalostí vzorku žáků 9. ročníku základních škol ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví. Výsledky výzkumného šetření poslouží jako zpětná vazba ke zkvalitnění výuky Výchovy ke zdraví na základních školách. Ve 2. pololetí školního roku 2018/2019 bylo realizováno kvantitativní výzkumné šetření. Pomocí anonymního dotazníku o 100 položkách sestaveného autory na základě náplně a výstupů předmětu Výchova ke zdraví a pokrývajícího jeho 5 klíčových oblastí bylo osloveno 600 žáků 9. ročníku ze 16 záměrně vybraných základních škol hlavního proudu z Jihomoravského, Moravskoslezského a Středočeského kraje a Prahy. Sebraná data byla podrobena třídění a statistické analýze. Oslovení žáci získali v dotazníku průměrně 70,2 bodů ze 100 možných. Lze konstatovat, že vědomosti chlapců a dívek ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví jsou prakticky srovnatelné. Znalosti žáků ve vzorku se regionálně i mezi školami jedné oblasti liší. Žáci nejúspěšnější školy dosáhli průměrně 83,2 správných odpovědí, nejméně úspěšné školy 47,2 správných odpovědí. Nejvýraznější rozdíly ve znalostech jsou patrné u žáků základních škol z Brna a okolí. Jako velmi vyrovnaná se jeví úroveň znalostí žáků z Ostravy a okolí. Nejlepší znalosti prokázali žáci v oblasti lidské sexuality, následovala oblast ochrany člověka za mimořádných situací, dále oblast zdravovědy a první pomoci. Horší znalosti byly zaznamenány v oblasti zdravého způsobu života a nejhorší v okruhu otázek týkajících se rizik ohrožujících zdraví a prevence. Je důležité naučit žáky orientovat se v názorech na to, co je zdraví prospěšné nebo naopak škodlivé. Z výzkumu vyplynulo, že ve znalostech žáků existují významné regionální rozdíly, podobně i v jejich úspěšnosti při zvládání tematických oblastí předmětu Výchova ke zdraví. Zkvalitnění výuky nabízí šanci k lepšímu osvojení předkládaných poznatků.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info