Informace o publikaci

Možnosti začlenění expresivní terapie do pedagogické práce se středoškolskou mládeží

Autoři

VENCLÍKOVÁ Petra HORÁČEK Radek

Rok publikování 2019
Druh Uspořádání konference
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Moje disertační práce vycházející z dlouholeté pedagogické praxe pedagoga se zaměřením na výtvarnou výchovu a souběžně i poradenskou činnost výchovného poradce se zabývá možností zařazení expresivních terapií do pedagogické práce se středoškolskou mládeží. Cílem mého výzkumu týkajícího se středoškolských žáků v Ostravě a okolí Beskyd je upozornit pomocí kresby a obrazu na problematiku skupiny adolescentů ohrožených nejčastěji prostředím svého domova. U žáků se projevují známky únavy, apatie, sebepoškozování, nesoustředěnosti a nezájmu o studium. Mají stále větší problém s verbální komunikací. V souvislosti s jejich pozorováním žáků jsem v rámci explanačního výzkumu, který je zaměřen na praxi, provedla pedagogickou diagnostiku kreseb, s jejíž pomocí jsem hledala příčiny problémů žáků, kteří jinak než pomocí kresby nekomunikují. Získanou kresbu s informacemi a obrazem žákova problému předkládám, dle doporučení metodologie předních psychologů, jako materiál k dalšímu šetření do rukou odborníků. Kresba zde tvoří významný článek pro rychlé zprostředkování informace, bez které by ke komunikaci jinak nedošlo. Sběr dat jsem porovnávala s teoretickými studiemi a hledala podložené metodologické souvislosti a podobnosti v oblasti výtvarné výchovy. Součástí výzkumu bylo i zkoumání arteterapie, patopsychologie a etopedie, jelikož to práce výchovného poradce vyžaduje. Podkladem byla také výtvarná díla předních umělců pocházejících z Ostravska a okolí poukazujících na souvislosti současných rodin a žáků v Moravskoslezském kraji. Porovnání uměleckých děl se současnými díly i obrázky žáků dokazují, že problematika, kterou ve výzkumu otevírám, má hluboké opodstatnění a souvisí s ekonomikou tohoto kraje. Praktická část obsahuje návrh na školní zahradu a návrhy výtvarných etud s využíváním expresivních terapií se zaměřením na arteterapii v praxi. Práce by měla posloužit jako podpora možnosti zařadit expresivní terapii do výuky na středních odborných školách a cíleně se zaměřit na spolupráci pedagogů s výchovnými poradci a školními psychology. V souvislosti s výzkumem zahrnuje disertační práce odborně zaměřenou metodologii na inkluzi na součinnost práce pedagoga a výchovného poradce, aby bylo možné odůvodněně porozumět žákovu chování i jeho zdravotním omezením v běžném i školním životě. Závěr práce upozorňuje na odborné vzdělávání v oblasti psychologie a nabízí otázky k dalšímu řešení pro akademickou půdu. Příloha disertační práce je doložena případovými studiemi s kresbami žáků, dokazujícími, že kvalita tvořivé práce s mládeží se na středních odborných školách závažným způsobem snižuje. Zároveň je návodem k zamyšlení jak přispět ke zkvalitnění pedagogické práce a zlepšit postavení žáka ve škole. Problematika týkající se středoškolské mládeže je celospolečenským jevem, obrazem naší společnosti. Tvůrčí přístup k těmto otázkám by mohl být pro jejich budoucí rozvoj přínosem a měl by být aktivně podpořen. Nasbíraná data v podobě kolem 200 fotografií, kreseb by v podobě prezentace v PowerPointu nebo jako kniha mohl sloužit jako metodická příručka pro speciální pracovníky ve školství a poradenské činnosti se zaměřením na práci s mládeží. Výzkum by měl pomoci při vytváření podpůrných programů pro mládež zaměřených na zlepšení jejího duševního zdraví a jejímu vedení ke tvořivé práci.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info