Informace o publikaci

The prevalence and characteristics of epilepsy in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis treated with disease-modifying therapy

Název česky Prevalence a charakteristika epilepsie u pacientů s relabující-remitující formou roztroušené sklerózy léčených imunomodulační terapií
Autoři

KOLČAVA Jan KOČICA Jan ŠTOURAČ Pavel BEDNAŘÍK Josef

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.csnn.eu/casopisy/ceska-slovenska-neurologie/2020-4-7/prevalence-a-charakteristika-epilepsie-u-pacientu-s-relabujici-remitujici-formou-roztrousene-sklerozy-lecenych-imunomodulacni-terapii-123472/download?hl=cs
Doi http://dx.doi.org/10.14735/amcsnn2020424
Klíčová slova multiple sclerosis; epilepsy; seizures; prevalence
Popis Cíl: Cílem bylo vyhledat pacienty s relabující-remitující formou RS (RRMS) léčené imunomodulační terapií, kteří mají v anamnéze neprovokovaný epileptický záchvat, či se léčí s epilepsií, a zhodnotit vliv epilepsie na průběh a prognózu RS. Soubor a metodika: Do studie byli zařazení pacienti s RRMS léčení imunomodulační léčbou a docházející do centra RS fakultní nemocnice k 1. lednu 2019. Byly hodnoceny roční míra relapsů a Expanded Disability Status Scale (EDSS) před a po prvním záchvatu. Výsledky: V kohortě pacientů s RRMS (n = 750) bylo nalezeno 17 pacientů (2,27 %) s historií neprovokovaných záchvatů nebo epilepsie. Aktivní epilepsie, defi nována užíváním antiepileptik či výskytem záchvatů v posledních 5 letech, byla zjištěna u 13 pacientů (73 %). Tři pacienti měli již diagnostikovanou epilepsii před prvními symptomy RS. Medián roční míry relapsů u pacientů s epilepsií byl 0,12 před prvním záchvatem a 0,5 po prvním záchvatu (p = 0,1). Nebyl nalezen signifi kantní rozdíl mezi zhoršováním EDSS 2 roky před a 2 roky po prvním záchvatu (0,55 vs. 0,7; p = 0,38). Záchvat byl hodnocen jako fokální na základně klinické manifestace a/nebo EEG u 8 ze 17 pacientů (47 %). Závěr: Frekvence neprovokovaného epileptického záchvatu či epilepsie u pacientů s RRMS byla v naší kohortě 2,27 %.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info