Informace o publikaci

Výplň týlní deprese sesuvu mezi Židlochovicemi a Blučinou na severozápadním okraji Výhonu

Autoři

HANÁČEK Martin PETŘÍK Jan BÍŠKOVÁ Jarmila BÍŠKO Richard ADAMEKOVÁ Katarína LENĎÁKOVÁ Zuzana

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www https://doi.org/10.5817/GVMS2020-13480
Doi http://dx.doi.org/10.5817/GVMS2020-13480
Klíčová slova Radiocarbon dating; ERT survey; lake and wetland deposits; slope deposits; landslides; Cézavy site; Bronze Age
Popis Zájmové území se nachází v malé bezodtoké pánvi mezi tratěmi Cézavy a Nové hory (mezi kótami Strže a Výhon). Prostor Cézav a částečně i prostor vlastní pánve jsou významnou archeologickou lokalitou doby bronzové. Geologická stavba tohoto útvaru byla řešena pomocí strojních i ručních jádrových vrtů a elektrické odporové tomografie. Vybrané horizonty byly datovány radiokarbonovou metodou. Holocenní výplň pánve tvoří dvě sedimentární jednotky: vnitropánevní facie tmavě zbarvených jezerně-mokřadních jílovito-prachovitých sedimentů a okrajová facie jílovito-prachovito-písčitých koluvií. Pánev má asymetrický tvar s největší mocností výplně podél úpatí Cézav, kde rovněž započalo vyplňování depocentra vnitropánevních facií (nejpozději před ~3600 lety, ale pravděpodobně ještě dříve). Vyvýšenější části pánve podléhaly pedogenezi. K největšímu plošnému rozšíření vnitropánevní facie došlo během středověku až novověku. Laterálně sousedící jezerní horizonty různého stáří jsou výsledkem lokálních změn polohy jezera v pánvi způsobených pravděpodobně jednotlivými sesuvy. V novověku byla vnitropánevní facie zcela pokryta koluvii, která do pánve progradovala z Nových hor, kde se soustředila nejintenzivnější sesuvová aktivita. Mohutné sesuvy na okraji Výhonu jsou doložené i v písemných zprávách ze sedmdesátých letech 18. století. Reliéf studované oblasti byl do dnešní podoby dotvořen přibližně v polovině 19. století.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info