Informace o publikaci

Teorie výuky literatury v historické perspektivě

Autoři

ZÍTKOVÁ Jitka

Rok publikování 2020
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Publikace poskytuje vhled do vývoje teorie výuky literatury v minulých desetiletích a pokouší se, skrze důslednější poznání minulosti a kritické zhodnocení starších didaktických snah, najít přínos i nedostatky těchto snah jako možné podněty pro teorii současnou. Jako mezník mezi minulostí a současností byl zvolen přelom tisíciletí. Publikace se věnuje především druhé polovině 20. století s pouze velmi stručným shrnutím vývoje předchozího. V centru pozornosti stojí tři nejdůležitější didaktické kategorie, cíle, obsah a metody výuky literatury, a dále specifická a zásadní metodická otázka interpretace uměleckého textu ve škole. Těžiště práce tvoří část věnovaná metodám a samostatně metodě didaktické interpretace, o nichž však nelze pojednávat izolovaně bez vymezení obsahu, který zprostředkovávají, a cílů, k nimž směřují. První kapitola každé ze čtyř částí představuje výsledky první fáze výzkumu – shromáždění literatury k tématu, její analýzu a deskripci spojenou s jistou hierarchizací podle významnosti publikace. Druhá kapitola v každé části publikace obsahuje výsledky druhé, komparační, fáze výzkumu – nalezené vztahy, shody a rozdíly v jednotlivých koncepcích a přístupech, formulování hlavních tendencí v pojetí jednotlivých didaktických kategorií. Směry, kterými se ubíralo pojetí cílů, obsahu a metod literární výchovy, jsou sledovány po linii kurikulární, stěžejní linii literárněvýchovné teorie a doplňkové linii estetickovýchovné teorie. V části věnované didaktické interpretaci textu jsou hlavní tendence sledovány především v linii literárněvýchovné teorie a v linii literárněvědného pojetí problematiky. Publikace má být orientačním vstupem do prostoru, kterému uceleně zatím nebyla věnována pozornost, ačkoliv tvoří kořeny české didaktiky literární výchovy, které by nebylo vhodné ignorovat, třebaže současnost přináší mnohé nové didaktické podněty a myšlenky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info