Informace o publikaci

Definice oboru Sociální pedagogika a možnosti jeho působení v rámci idey sociální inkluze v kontextu institucionálních diskursů

Autoři

KLAPKO Dušan

Rok publikování 2020
Druh Habilitační práce
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Obsah habilitační práce jsme koncipovali jako výklad k definici oboru Sociální pedagogika, rozvinutý do teoretických konceptů sociálních věd, ukotvený v institucionálním rámci normovaných požadavků, cílů a opatření v rámci vzdělávací politiky, konečně analyzovaný z výpovědí školských aktérů v sociální realitě. Ve výkladu se v tomto smyslu opíráme o konstruktivistické a (post)strukturalistické pojetí definování oboru Sociální pedagogika. Cílem této habilitační práce bylo systematicky analyzovat působnost sociální pedagogiky pomocí vydefinování činností oboru s přihlédnutím k širším společenským souvislostem a „neviditelným“ mocenským strukturám. Obsah této habilitační práce jsme koncipovali jako prolínající se teoretickou, empirickou i aplikovanou rovinu sociální pedagogiky na příkladu aktuálních reforem ve vzdělávací politice. Sociální pedagogika podle našeho názoru pokrývá široké pole edukačních oblastí ve školní i mimoškolní výchově, zároveň je její přístup orientován i v oblasti sociálních intervencí. Cílem výkladu v prvních dvou teoretických kapitolách této habilitační práce bylo předložit interpretativní prostor pro zvýznamnění použitých odborných pojmů a jejich propojení s teoriemi, popisujícími a vysvětlujícími komplexnost sociální reality v oblasti edukace. Ve třetí kapitole jsme se zaměřili na popis a vysvětlení problematiky Sociální inkluze do škol, kterou chápeme jako jeden z předmětů bádání a praktických intervencí oboru Sociální pedagogika. Ve čtvrté, empiricky zpracované kapitole, byli informanty výzkumu pedagogičtí pracovníci z romských škol, romské matky, romští studenti SŠ a čtvrtý zdroj výzkumných dat tvořily výpovědi autorů a autorek vybraných článků v týdeníku Učitelské noviny za období 2010-2020. Výzkum byl realizovaný pomocí diskursivní analýzy. Cíle výzkumu jsme orientovali na analýzu komunikativních rámců sociální reality z pohledu různých školských aktérů, což mělo mj. odhalit potenciální vzdělanostní nebo sociálně podmíněné problémy, či nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info