Informace o publikaci

Syndrom diabetické nohy – metodika tvorby nového klinického doporučeného postupu

Autoři

KLUGAR Miloslav VRBOVÁ Tereza KANTOROVÁ Lucia

Rok publikování 2021
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Tvorba klinického doporučeného postupu (KDP) pro syndrom diabetické nohy (SDN) probíhá podle Národní metodiky tvorby KDP, která byla vytvořena v rámci projektu Klinické doporučené postupy, jejímž hlavním řešitelem je Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky (AZV ČR) a spoluřešiteli jsou Ministerstvo zdravotnictví ČR a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Národní metodika tvorby KDP je založena na metodice GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation), kterou vytvořila mezinárodní organizace GRADE working group. Metodiku GRADE používá v současné době pro tvorbu KDP a systematických review více než 120 organizací po celém světě, například: WHO, NICE, SIGN, Cochrane, JBI, Campbell atd. Na základě hlavních otázek KDP zformulovaných pomocí nástroje PICO (Population, Intervention, Comparison, Outcomes) byla vytvořena základní vyhledávací strategie, pomocí které bylo prohledáno 12 databází, 46 internetových stránek organizací vytvářejících KDP a internetové stránky 14 odborných společností. Vyhledáno bylo celkem 34 potenciálně relevantních doporučených postupů na dané téma, z toho relevantních bylo 8. Pomocí standardizovaného nástroje AGREE II bylo zhodnoceno 8 KDP (vždy alespoň dvěma klinickými pracovníky a dvěma metodiky). Jako nejvíce relevantní, aktuální a nejkvalitnější zdroj byl vyhodnocen materiál IWGDF, který se stal základem pro tvorbu KDP. Jako doplňující byla dále použita doporučení z KDP Evropské kardiologické společnosti, National Institute for Health and Care Excellence, WHO a Evropské společnosti pro vaskulární medicínu. IWGDF doporučený postup byl vytvořen na základě metodiky GRADE a proto bylo možné a vhodné zpracovat tento doporučený postup metodou adolopment, kdy více než 95 % doporučení je zpracováno adopcí a u třech témat bylo pomocí studie Umbrella review aktualizováno doporučení u účinku hyperbarické oxygenoterapie, kmenových buněk a podtlakové terapie. Protože bylo použito více zdrojů doporučení, včetně formulace nových doporučení, byla na základě Národní metodiky tvorby KDP provedena transformace jistoty důkazů a síly doporučení, aby došlo ke sjednocení různých metodických postupů, podle nichž byly různé zdrojové KDP vytvořeny. KDP po odevzdání verze 1 projde odbornou oponenturou, poté ve verzi 2 projde veřejnou oponenturou (kdy se k němu může vyjádřit širší odborná zdravotnická veřejnost) a nakonec ve verzi 3 oponenturou garanční komise projektu KDP. KDP bude obsahovat doporučení pro praxi, informace pro pacienty a doporučení pro zdravotní politiku. Dokument bude dostupný na Národním portálu klinických doporučených postupů jak v plné verzi, tak jako klinický souhrn, kde budou stručně a přehledně shrnuta všechna doporučení.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info