Informace o publikaci

Environmentálně rizikové chemické prvky na odkališti Brno-Hády

Autoři

HLADÍK Václav ŠTELCL Jindřich

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www https://journals.muni.cz/gvms/index
Doi http://dx.doi.org/10.5817/GVMS2021-14056
Klíčová slova Waste dump Brno-Hády; fly ash; heavy metals; radioactive elements; microsphere; arsenic
Popis Studovaná oblast se nachází v Brně-Vinohradech. Toto místo bylo využíváno pro ukládání popílku. Popílek, produkt spalování uhlí, zde byl deponován z tepláren Červený mlýn a Špitálka v letech 1967 až 1997. Tento materiál má schopnost absorbovat znečišťující látky, zejména těžké kovy ve svých strukturách. Zvýšené koncentrace těchto prvků tak představují potenciální riziko pro životní prostředí. Hlavním impulsem k bližšímu pohledu na tuto skládku odpadu a složení popílku byla plánovaná výstavba rekreačního komplexu v této oblasti v blízké budoucnosti. Morfologie popílku byla zkoumána skenovacím elektronovým mikroskopem (SEM). Výsledky prokázaly přítomnost mikrosfér. Na jejich povrchu se mohou hromadit těžké kovy a další kontaminanty. Obsah těžkých kovů byl ve studovaném materiálu stanoven pomocí atomové absorpční spektroskopie (AAS) a rentgenové fluorescenční analýzy (XRF). Naměřené hodnoty byly porovnány s mezními hodnotami znečištění, které zveřejnilo Ministerstvo životního prostředí České republiky, a s výsledky předchozích studií z téhož místa. Limity byly mírně překročeny u kobaltu (Me = 41,62 ppm; Max = 58,30) a výrazně u arzenu (Me = 380,62; Max = 593,35). Jehož koncentrace překračovala i hranici možného rizika pro lidský organismus. Počet radionuklidů v materiálu analyzovaném laboratorní gamaspektrometrií (Me: K = 1,75 %, eU = 6,50 ppm, eTh = 16,75 ppm) byl převeden na specifickou aktivitu 226Ra (am; Me = 212,40 Bq kg-1) a porovnán s limitem, který je 370 Bq kg-1. Tato metoda prokázala, že uložené popílky neobsahují potenciálně nebezpečné množství přírodních radionuklidů. Za potenciálně rizikovou lze tudíž označit pouze přítomnost arsenu, jehož koncentrace v uložených odpa dech by si za předpokladu využívání studovaného území jako volnočasového rekreačního areálu nutně vyžádaly další sanační zásahy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info