Informace o publikaci

Prvková chemostratigrafie křídy v okolí Letovic (česká křídová pánev, Česká republika)

Autoři

RIEGL Josef KUMPAN Tomáš

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol.
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://scigeo.actamm.cz/cs/prvkova-chemostratigrafie-kridy-v-okoli-letovic-ceska-kridova-panev-ceska-republika/
Klíčová slova Bílá Hora Formation; Bohemian Cretaceous Basin; Cenomanian; geochemical proxies; Turonian
Popis Studie poskytuje nová data o složení hlavních a stopových prvků formací svrchní křídy Peruc-Korycany a Bílá Hora patřící do dílčího povodí Orlice-Žďár v České křídové pánvi. Vzorky byly odebírány v pravidelných vertikálních rozestupech (20 a 40 cm) ze tří úseků v okolí Letovic (Březinka, Rudka u Kunštátu - Kříb, Vlkov). Byla zaznamenána litologie sekcí a bylo rozlišeno šest litofacií (označených jako F1 až F6). Vzorky byly práškovány v agátovém mlýnu a měřeny ručním rentgenovým fluorescenčním spektrometrem. Analýza hlavních složek odhalila skupiny prvků s běžným geochemickým chováním souvisejícím s biogenním uhličitanem (Ca, Sr), detritickým (Al, Zr, K, Fe, Zn, Pb), autentickým (Fe, Zn, Mn) a smíšeným detriticko-biogenním ( Si) minerální fáze. Zvláštní pozornost byla věnována zkoumání vztahu detritických prvků a facie. Nejvyšší část perucsko-korycanského souvrství (člen Korycan) má nejvyšší obsah Si, K a Fe. Bazální člen bělohorského souvrství se vyznačuje nejvyššími koncentracemi Al, Ti, Zr, Zn, Mn a Pb a dolní a horní členy bělohorského souvrství mají nejvyšší obsah Ca a Sr. lineární regrese mezi Al, Zr a Ti se liší pro každý lithostratigrafický člen. Člen Korycany (facie F1), bazální člen bělohorského souvrství (facie F2) a středně až hrubě zrnité pískovcové facie F6 horního členu mají ve srovnání s vysokými poměry Fe / Al a nízkými Ti / Al a Zr / Al slínovité až středně zrnité pískovcové facie F3, F4 a F5 dolních a horních členů bílohorského souvrství. Tyto rozdíly jsou interpretovány tak, že odrážejí změnu asociací těžkých minerálů pravděpodobně souvisejících spíše s mechanismy třídění než se změnou provenience. Ti je interpretován jako nejtypičtější prvek proxy velikosti zrna v bělohorské formaci, kde Ti (většinou zabudovaný v bahně a jemnozrnné frakci a nakonec v illitu) klesá spolu s hrubnutím. Ti křivka odráží obecný zdrsňující vzestupný trend představovaný dvěma cykly v bělohorské formaci. Dolní a horní cyklus předběžně korelují s genetickými sekvencemi TUR 1, respektive TUR 2, souvisejícími s fluktuacemi hladiny moře v české křídové pánvi.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info