Informace o publikaci

Klidové sítě v prodromálním stadiu demence s Lewyho tělísky

Autoři

VÝTVAROVÁ Eva GAJDOŠ Martin LAMOŠ Martin MORÁVKOVÁ Ivona BRABENEC Luboš REKTOROVÁ Irena

Rok publikování 2023
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Středoevropský technologický institut

Citace
Popis Mírná kognitivní porucha s Lewyho tělísky (MCI-LB) je prodromálním stadiem demence s Lewyho tělísky (DLB) a je klinicky charakterizována MCI spolu s různými kombinacemi klinických projevů parkinsonismu, poruchy chování REM spánku, kolísání kognice, popř. bdělost a zrakové halucinace. Studie konektivity mohou nabídnout pohled na to, jak je mozek ovlivněn nemocí. Tato práce se zaměřuje na hlavní kognitivní mozkové sítě. Data EEG v klidovém stavu s vysokou hustotou byla získána od 31 zdravých kontrol. Po standardním předběžném zpracování bylo prvních sedm minut záznamů rekonstruováno na zdrojový prostor pomocí parcelace atlasu AAL na 90 oblastí pokrývajících celý mozek, s výjimkou mozečku a vermis. Výsledné časové řady byly filtrovány do šesti frekvenčních pásem. Funkční konektivita celého mozku byla vypočtena pomocí indexu fázového zpoždění. Bylo extrahováno pět mozkových sítí v klidovém stavu (RSN): výchozí režim (DMN), frontoparietální kontrola (FPCN), senzomotorické (SMN), vizuální (VN) a sítě dorzální pozornosti (DAN). Byla vypočtena konektivita v rámci jednotlivých RSN a mezi RSN. Rozdíly mezi HC a preLBD byly analyzovány Wilcoxonovým testem. Dále byly získány fMRI v klidovém stavu z 30 MCI-LB (69,1 ± 6,3) a 37 HC (68,1 ± 5,5). Byly extrahovány signály z oblastí z RSN a byly vypočítány Pearsonovy korelace z časových oken o délce 61 skenů. Stavy dynamické konektivity byly získány shlukováním k-means a byly vypočteny průměrné doby prodlevy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info