Informace o publikaci

Clinical and electrophysiological findings and long-term outcomes in paediatric patients with critical illness polyneuromyopathy

Název česky Klinické a elektrofyziologické nálezy a dlouhodobá prognóza u pediatrických pacientů s polyneuromyopatií kritického stavu
Autoři

VONDRÁČEK Petr BEDNAŘÍK Josef

Rok publikování 2006
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Eur J Paediatr Neurol
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
Klíčová slova critical illness; polyneuromyopathy; paediatric patients
Popis VÝCHODISKA: Svalová slabost u pediatrických pacientů se sepsí a multiorgánovým selháním je v poslední době často referována v literatuře. Mnohé aspekty neuromuskulárního postižení u kriticky nemocných dětí však nejsou stále odhaleny. Vzhledem k tomu, že stále více nemocných přežívá kritický stav, je znalost dlouhodobé prognózy tohoto stavu nezbytná. CÍLE: Popsat klinické a elektrofyziologické příznaky a vyhodnotit dlouhodobou prognózu kriticky nemocných pediatrických pacientů s neuromuskulárními komplikacemi. METODY: Bylo prospektivně sledováno po dobu 1 měsíce 5 případů kriticky nemocných dětí a hodnoceny vyb rané klinické a laboratorní parametry. Elektrofyziologické vyšetření bylo provedeno během 1. týdne a dále za 1 měsíc s cílem odhalit známky polyneuromyopatie kritického stavu (CIMP). Nemocní se známkami neuromuskulárního postižení byli sledováni po dobu 1 roku. VÝSLEDKY: Elektrofyziologické abnormality byly zjištěny u 2 nemocných a doprovázeny klinicky chabou kvadruplegií. Obě děti měly při sledování známky chronické parciální denervace jako známky předchozí axonální neuropatie. U obou pacientů následovala významná, avšak inkompletní úprava. Kvalita života nebyla vzhledem k lehkého reziduálnímu funkčnímu hendikepu významně snížena (Barthelové index > 80). ZÁVĚR: U obou nemocných s CIPM byla dlouhodobá prognóza významně lepší, než bylo možno očekávat z elektromyografického nálezu přetrvávající těžké parciální denervace za 1 rok. Tyto nálezy mají významný dopad na další management a rehabilitaci pediatrických nemocných kteří přežijí epizodu kritického stavu na jednotce intenzivní péče.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info