Informace o publikaci

Identifikace a studium funkce mikroRNA s prediktivním a prognostickým významem u pacientů s kolorektálním karcinomem

Autoři

SLABÝ Ondřej HRSTKA Roman SOBKOVÁ Kateřina DUBSKÁ Lenka SVOBODA Marek OVESNÁ Jaroslava VYZULA Rostislav

Rok publikování 2008
Druh Článek ve sborníku
Konference Edukační sborník. XXXII. Brněnské onkologické dny s XXII. Konferencí pro sestry a laboranty. (ISBN: 978-9780-86793-11-5)
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www http://www.mou.cz/mou/upload/Rubriky/BOD/Sbornik_BOD2008.pdf
Obor Onkologie a hematologie
Klíčová slova microRNA; colorectal cancer; profiling; p53; apoptosis
Popis MikroRNA (miRNA) tvoří velkou skupinu krátkých nekódujících RNA post-transkripčně regulujících genovou expresi. Na základě schopnosti miRNA regulovat translaci onkogenů a nádorových supresorů, lze předpokládat jejich funkční zapojení do procesů kancerogeneze. Ve výzkumu nádorů tlustého střeva a konečníku již byly zveřejněny práce definující profily exprese miRNA odlišující nádorovou tkáň od zdravé střevní sliznice či schopnost vybraných miRNA vykazovat funkci nádorového supresoru nebo onkogenu. V naší studii jsme metodou Real-Time PCR sledovali vztah vybraných miRNA ke klinicko-patologickým charakteristikám kolorektálního karcinomu (CRC) na souboru 29 pacientů. Nejvyšší hladiny v nádorové tkáni oproti normálnímu střevnímu epitelu vykazovala miR-21 (p=0,0001), kterou jsme pozitivně asociovali také s postižením lymfatických uzlin (p=0,027) a rozvojem vzdálených metastáz (p=0,009). K objasnění funkce miR-21 v patogenezi CRC jsme provedli in vitro studii na buňkách kolorektálního karcinomu DLD1 a SW837. Za tímto účelem jsme do buněk transientně transfekovali 2-O-methylované oligonukleotidy, anti-miRNA-21, což vedlo k reprodukovatelnému poklesu hladin miR-21 na 12%-15% oproti expresi v kontrolních buňkách, do kterých byl transfekován 2-OMe-EGFP. Pro normalizaci dat byla použita malá jaderná U6B RNA (RNU6B), jejíž exprese nebyla transfekcí ani v jednom případě ovlivněna. Transfekce anti-miRNA-21 vedla k přibližně 30% poklesu proliferace obou testovaných linií při měření MTT testem. V současné době testujeme vliv anti-miRNA-21 na senzitizaci buněk k panelu cytostatik (5-fluorouracil, irinotekan, oxaliplatina), její vliv na buněčný cyklus průtokovou cytometrií a invazivní vlastnosti pomocí matrigelového testu invazivity. Zdvojnásobili jsme zkoumaný soubor pacientů a doplnili ho o další klinicko-patologické údaje včetně parametrů přežití. Věříme, že naše práce je dalším příspěvkem ke studiu funkcí miRNA v regulaci apoptózy, buněčné proliferace a diferenciace během patogeneze kolorektálního karcinomu. Práce byla podpofiena grantem IGA MZ ČR NR/9076-4 a výzkumným záměrem MZ0MOU2005.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info