Informace o publikaci

Presymptomatic spondylotic cervical myelopathy. An updated predictive model

Název česky Presymptomatická spondylogenní cervikální myelopatie. Aktualizovaný prediktivní model
Autoři

BEDNAŘÍK Josef KADAŇKA Zdeněk DUŠEK Ladislav KEŘKOVSKÝ Miloš VOHÁŇKA Stanislav NOVOTNÝ Oldřich URBÁNEK Igor KRATOCHVÍLOVÁ Dagmar

Rok publikování 2008
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj European Spine Journal
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
Klíčová slova spondylotic cervical cord compression; evoked potentials; electromyography; cervical spondylotic myelopathy
Popis Spondylogenní komprese krční míchy detekovaná zobrazovacími metodami je předpokladem klinické diagnózy spondylogenní cervikální myelopatie (SCM). Existuje však nedostatek informací o spontánním průběhu a prognóze klinicky němých presymptomatických spondylogenních kompresí krční míchy (PSCCC). Cílem současné studie je aktualizovat dříve publikovaný prediktivní model rozvoje klinicky symptomatické SCM, a posoudit časný a pozdní riziko této jednotky v rozsáhlejší kohortě subjektů se známkami PSCCC. Skupina 199 pacientů (94 žen, 105 mužů, median věku 51 let) se známkami spondylogenní komprese krční míchy prokázanými pomocí magnetické rezonance (MR), avšak bez klinických příznaků myelopatie, byla sledována po dobu minimálně 2 let (v rozmezí 2 až 12 let). Různé demografické, klinické, zobrazovací a elektrofyziologické parametry byly korelovány s dobou do rozvoje klinicky manifestní myelopatie. Klinické příznaky myelopatie byly během sledovaného období zaznamenány u 45 nemocných (22,6 %). 25. percentil doby do rozvoje klinicky manifestní myelopatie byl 48,4 měsíců; během prvních 12 měsíců se myelopatie rozvinula u 16 pacientů (35,5 % manifestních myelopatií). Přítomnost klinicky manifestní krční radikulopatie a elektrofyziologických známek dysfunkce krční míchy detekovaných pomocí somatosenzorických a/nebo motorických evokovaných potenciálů byla asociována s dobou do rozvoje manifestní myelopatie a rozvojem časné myelopatie (< 12 měsíců), zatímco přítomnost hyperintenzity v míše na MR predikovala pozdní (> 12 měsíců) rozvoj myelopatie. Multivariační prediktivní model založený na těchto proměnných byl schopen správně predikovat rozvoj časné klinicky manifestní myelopatie u 81,4 % případů. Závěrem: elektrofyziologické abnormality svědčící pro dysfunkci krční míchy spolu s klinickými známkami krční radikulopatie a hyperintenzitou v MR obraze jsou užitečnými prediktory časné progrese presymptomatické spondylogenní komprese krční míchy do stádia manifestní myelopatie. Elektrofyziologické vyšetření zaměřené na dysfunkci krční míchy je opodstatněné u pacientů s krční radikulopatií nebo prostými bolestmi v krční oblasti. U nemocných s vysokým rizikem rozvoje manifestní myelopatie je opodstatněné pečlivé sledování.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info