Informace o publikaci

Společenstva mnohobuněčných parazitů jelce tlouště (Leuciscus cephalus): testování biogeografických hypotéz druhové diverzity

Autoři

SEIFERTOVÁ Mária VYSKOČILOVÁ Martina VETEŠNÍKOVÁ ŠIMKOVÁ Andrea

Rok publikování 2010
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Biologická diverzita parazitů je výsledkem mnoha faktorů, které jsou v posledních letech hlavním předmětem ekologického výzkumu. Cílem této studie bylo testování dvou hypotéz vhodných pro analýzu biogeografických gradientů druhové diverzity parazitů: a) gradient zeměpisné délky a b) pokles podobnosti se vzdáleností. Protože druhové složení mnohobuněčných parazitů je nejen výsledkem současných ekologických procesů, ale také historických procesů, byly do analýz zahrnuty fylogenetické vztahy mezi populacemi hostitele v areálu jeho rozšíření. Mnohobuněční paraziti byli zkoumáni na 15 populacích jelce tlouště (Leuciscus cephalus) v Evropě. Zjistili jsme, že lokality v okrajových oblastech distribuce jelce tlouště vykazovaly nižší druhovou diverzitu mnohobuněčných parazitů. Gradient zeměpisné délky byl prokázán pro druhovou bohatost motolic, abundanci druhu Diplostomum sp. (Digenea) a abundanci druhu Dactylogyrus vistulae (Monogenea). Podobnost společenstev parazitů významně klesala s narůstající geografickou i fylogenetickou vzdáleností
Související projekty: