Informace o publikaci

ENVIRONMENTAL IMPACT OF HEATED MINING WATERS ON CLITELLATE ASSEMBLAGES (ANNELIDA: CLITELLATA): A CASE STUDY

Název česky Vliv oteplených důlních vod na společenstvo máloštětinatých opaskovců (Annelida,Clitellata)
Autoři

RŮŽIČKOVÁ Sylvie SCHENKOVÁ Jana KONVIČKOVÁ Veronika SYROVÁTKA Vít HELEŠIC Jan

Rok publikování 2011
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Změna teploty a jejího ročního průběhu způsobená vypouštěním oteplené vody může mít vliv, ať již přímý či nepřímý, na složení společenstev vodních bezobratlých. V této studii jsme se zabývali vlivem oteplených důlních vod na společenstvo máloštětinatých opaskovců (Annelida: Clitellata). Studie probíhala na řece Nedvědičce v blízkosti obce Rožná (Českomoravská vrchovina), do níž ústí přítok dekontaminovaných důlních vod a vyčištěných teplých odpadních vod z chemické úpravny uranu. Přítok důlních vod se od řeky Nedvědičky lišil nejen teplotou ale i vyšším pH, konduktivitou a množstvím anorganického uhlíku a nižším množstvím rozpuštěného kyslíku a živin. Přítok důlních vod byl s největší pravděpodobností zodpovědný za (i) nižší abundanci a počet taxonů pod přítokem důlních vod ve srovnání s lokalitou nad tímto přítokem, (ii) změnu ve druhovém složení společenstev. Důlní vody také více ovlivňovaly společenstva peřejí než tůní. Výsledky statistických analýz prokázaly vliv důlních vod na kvalitativní i kvantitativní vlastnosti společenstva máloštětinatých opaskovců. Jelikož se však přítok lišil ve více parametrech, které na společenstvo působí, nebylo možné odlišit vliv samotného tepelného znečištění.
Související projekty: