Informace o publikaci

Student na ceste k praxi : zbornik prispevkov z Prvej študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna a liečebná pedagogika

Autoři

DUBAYOVÁ Tatiana HREBEŇÁROVÁ Lucia

Rok publikování 2012
Druh Editorství tématického sborníku
Citace
Popis Zborník príspevkov je výstupom Prvej študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika, ktorá konala dňa 15. mája 2012 na pôde Prešovskej univerzity pri príležitosti 15. výročia jej založenia. Jej cieľom bolo vytvoriť pre domácich a zahraničných študentov akademický priestor na prezentáciu výskumných problémov a doterajších výsledkov ich odbornej, vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti v rámci doktorandského, magisterského a bakalárskeho štúdia. Autormi príspevkov sú študenti doktorandského, magisterského alebo bakalárskeho stupňa štúdia Prešovskej univerzity v Prešove, Univerzity Komenského v Bratislave, Katolíckej univerzity v Ružomberku, ale aj študenti Masarykovej univerzity v Brne, Univerzity Palackého v Olomouci a Univerzity J. A. Komenského v Prahe. Spoluautormi sú ich školitelia, ktorí boli zároveň garantmi ich kvality. Zborník prezentuje dvadsať recenzovaných vedeckých a odborno-metodických príspevkov, ktoré riešia aktuálne otázky výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.