Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

Popis oboru

Základním cílem bakalářského studijního programu je příprava oborového odborníka jak v kombinaci dvou studijních oborů, tak i v rámci jednooborového studia, který dosáhne velmi dobré úrovně jazykových znalostí (na úrovni B2 v jazykové produkci a C1 v jazykové percepci dle Společného evropského rámce pro jazyky), získá solidní a strukturované znalosti v lingvistických disciplínách, v německy psané literatuře, kulturně historickém vývoji německy mluvících zemí a regionů a v základních teoretických východiscích oborové didaktiky.

Společně se znalostmi a dovednostmi získanými v rámci pedagogicko-psychologických disciplín je tak vytvořen základ kompetencí pro vykonávání profese pedagogického asistenta učitele německého jazyka na základní škole ve výchovné a pomocné edukační práci.

Úspěšný absolvent je schopen

  • Absolvent má jazykové znalosti v němčině na úrovni B2/C1 a umí jazyk efektivně používat pro společenské a profesní účely.
  • Absolvent dokáže popsat a vysvětlit systém jazyka v kontrastivní perspektivě.
  • Absolvent dokáže pojmenovat a vysvětlit literární a kulturní dědictví německy mluvících zemí, interpretovat je ve vztahu k určitému období historicko-společenského vývoje; umí analyzovat a interpretovat literární text.
  • Absolvent má oborově didaktické kompetence související s prací pedagogického asistenta a lektora německého jazyka.
  • Absolvent má komplexní vysokoškolské vzdělání v oblasti pedagogického asistentství a lektorství.

„Už od malička jsem byla vedena ke studiu jazyků. Nakonec jsem se rozhodla vystudovat němčinu. Některým lidem se němčina nezdá moc libozvučná, podle mého názoru má ale velký potenciál praktického využití. Kromě nových znalostí jsem na pedagogické fakultě získala také skvělé přátele a mentory.“

Veronika Fráňová Veronika Fráňová
studentka oboru Německy jazyk se zaměřením na vzdělávání

Uplatnění absolventů

Kompetence získané v oborech bakalářského studijního programu dávají plnou kvalifikaci pro vykonávání profese pedagogického asistenta učitele německého jazyka na základní škole, popř. v jazykové škole ve výchovné a pomocné edukační práci, práci jazykového lektora ve střediscích volného času či školní družině v rámci jazykově orientovaných aktivit, anebo ve státní správě, zejména jako cizojazyčný referent.

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

60 %

absolventů má práci už v době státnic

23 700 Kč

je průměrný nástupní plat

Jana Balázsová

„Na studiu němčiny se mi líbila široká škála zajímavých volitelných předmětů, které umožňují profilaci v oboru podle vlastních zájmů. Celkově vzpomínám na příjemné kamarádské akademické prostředí plné zkušených a ochotných pedagogů.“

Jana Balázsová
absolventka oboru Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání


Kombinace s obory z Pedagogické fakulty

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Matematika se zaměřením na vzdělávání
Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání
Zeměpis se zaměřením na vzdělávání

Přijímací zkouška

TEST STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Uchazeči o studium tohoto oboru vykonají univerzitní Test studijních předpokladů.

Kritéria hodnocení

Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu na Pedagogickou fakultu MU jsou zveřejněny na webové stránce PdF http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium.

Průvodce přijímacím řízením

Další informace

Podrobné informace o studijním oboru lze získat přímo na katedře německého jazyka a literatury PdF MU, případně na webové stránce PdF (www.ped.muni. cz ) či katedry (http://www.ped.muni.cz/katedry-a-instituty/nemecky-jazyk-literatura/studium ).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info