Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání

Popis oboru

Cílem studia bakalářského studijního oboru Občanská výchova a základy společenských věd je získat znalosti z oboru společenských věd, které absolventi využijí při práci asistenta pedagoga, stejně jako i v následném magisterském studiu. Student získá schopnost formovat sebe sama jako svobodného občana s vlastním úsudkem, s dovedností kritického myšlení, a jejím uplatněním ve výchovně vzdělávacím procesu. Rovněž má rozvíjet postoje vůči sobě samému a druhým, vychovávaným jedincům, na základě humanitních hodnot, uvědomění si odpovědnosti učitelské profese.

Neméně důležitým cílem studia je vytvořit u něj předpoklady k formování didaktické znalosti obsahu vycházejícího z daných společenskovědních disciplín a tím připravit absolventy na pokračování studia učitelství občanské výchovy na základních a středních školách v následném magisterském studiu. Absolvent disponuje základním odborným vzděláním s oborově didaktickou složkou a je připraven k navazujícímu magisterskému studiu. Také může pracovat jako asistent pedagoga, instruktor ve střediscích volného času, jako vychovatel v domovech mládeže, vychovatel v družinách, v různých občanských sdruženích zabývajících se pedagogickou činností.

Úspěšný absolvent je schopen

  • na základě znalostí z oblasti společenských věd vytvořit si ucelený obraz společnosti a pochopit úlohu člověka při konstrukci lidského společenství, a to v pohledu historickém i aktuálním;
  • pracovat s pramennými texty ze společenských věd: porozumět textům, interpretovat je, kriticky posoudit texty a demonstrovat texty posluchačům;
  • vytvořit vlastní odborný text nebo projekt k některému z témat z oblasti společenských věd;
  • získá kompetence související s prací pedagogického asistenta na ZŠ a SŠ a tedy i s týmovou prací, se systematickým přístupem k řešení problémů;
  • bude znát základní dokumenty, kterými se řídí výchovně vzdělávací proces na ZŠ a SŠ;
  • užívat moderní informační technologie.

„Studium na katedře občanské výchovy a všeobecně na PdF mi dalo příležitost potkat spoustu výborných vyučujících. Dají vám možnost nad určitou problematikou přemýšlet, dokáží ji s vámi prodiskutovat, ukážou, jak se na dané problémy dívat z více úhlů. Jako plus vidím také to, že teoretické znalosti můžu uplatnit během praxí, které mě připravují na roli učitele.“

Eva Hrabovská Eva Hrabovská
studentka oboru Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělání

Uplatnění absolventů

Absolvent získává komplexní vysokoškolské vzdělání v oblasti pedagogického asistentství OV a ZSV, které bude schopen využít v práci pedagogického asistenta nebo odborného pracovníka ve strukturách státní správy, neziskových organizací i soukromého sektoru, jež svou činnost zaměřují zejména na spolupráci s orgány a institucemi EU.

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

60 %

absolventů má práci už v době státnic

23 700 Kč

je průměrný nástupní plat

Gabriela Žilková Hrázská

„Studium na PdF MU mi dalo v oblasti pedagogických znalostí velmi kvalitní základ, z něhož čerpám v rámci své profese již dlouhodobě. Při studiu mi škola a zejména vyučující vyjadřovali podporu a umožnili mi rovněž intenzivně se věnovat sportovní kariéře. Velkým přínosem mi jsou dodnes zkušenosti získané v rámci povinné pedagogické praxe a také zkušenosti získané při participaci na některých studenty zpracovávaných projektech.“

Gabriela Žilková Hrázská
reprezentantka v krasobruslení, trenérka krasobruslení a choreografka

Přijímací zkouška

TEST STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Uchazeči o studium tohoto oboru vykonají univerzitní Test studijních předpokladů.

Kritéria hodnocení

Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu na Pedagogickou fakultu MU jsou zveřejněny na webové stránce PdF http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium.

Průvodce přijímacím řízením

Další informace

http://katedry.ped.muni.cz/obcanska-vychova

Vyberte si kombinaci

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info