Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání

Popis oboru

Cílem studia bakalářského studijního oboru Občanská výchova a základy společenských věd je získat znalosti z oboru společenských věd, které absolventi využijí při práci asistenta pedagoga, stejně jako i v následném magisterském studiu. Student získá schopnost formovat sebe sama jako svobodného občana s vlastním úsudkem, s dovedností kritického myšlení, a jejím uplatněním ve výchovně vzdělávacím procesu. Rovněž má rozvíjet postoje vůči sobě samému a druhým, vychovávaným jedincům, na základě humanitních hodnot, uvědomění si odpovědnosti učitelské profese.

Neméně důležitým cílem studia je vytvořit u něj předpoklady k formování didaktické znalosti obsahu vycházejícího z daných společenskovědních disciplín a tím připravit absolventy na pokračování studia učitelství občanské výchovy na základních a středních školách v následném magisterském studiu. Absolvent disponuje základním odborným vzděláním s oborově didaktickou složkou a je připraven k navazujícímu magisterskému studiu. Také může pracovat jako asistent pedagoga, instruktor ve střediscích volného času, jako vychovatel v domovech mládeže, vychovatel v družinách, v různých občanských sdruženích zabývajících se pedagogickou činností.

Úspěšný absolvent je schopen

  • na základě znalostí z oblasti společenských věd vytvořit si ucelený obraz společnosti a pochopit úlohu člověka při konstrukci lidského společenství, a to v pohledu historickém i aktuálním;
  • pracovat s pramennými texty ze společenských věd: porozumět textům, interpretovat je, kriticky posoudit texty a demonstrovat texty posluchačům;
  • vytvořit vlastní odborný text nebo projekt k některému z témat z oblasti společenských věd;
  • získá kompetence související s prací pedagogického asistenta na ZŠ a SŠ a tedy i s týmovou prací, se systematickým přístupem k řešení problémů;
  • bude znát základní dokumenty, kterými se řídí výchovně vzdělávací proces na ZŠ a SŠ;
  • užívat moderní informační technologie.

„Studium na katedře občanské výchovy a všeobecně na PdF mi dalo příležitost potkat spoustu výborných vyučujících. Dají vám možnost nad určitou problematikou přemýšlet, dokáží ji s vámi prodiskutovat, ukážou, jak se na dané problémy dívat z více úhlů. Jako plus vidím také to, že teoretické znalosti můžu uplatnit během praxí, které mě připravují na roli učitele.“

Eva Hrabovská Eva Hrabovská
studentka oboru Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělání

Uplatnění absolventů

Absolvent získává komplexní vysokoškolské vzdělání v oblasti pedagogického asistentství OV a ZSV, které bude schopen využít v práci pedagogického asistenta nebo odborného pracovníka ve strukturách státní správy, neziskových organizací i soukromého sektoru, jež svou činnost zaměřují zejména na spolupráci s orgány a institucemi EU.

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

60 %

absolventů má práci už v době státnic

23 700 Kč

je průměrný nástupní plat

Gabriela Žilková Hrázská

„Studium na PdF MU mi dalo v oblasti pedagogických znalostí velmi kvalitní základ, z něhož čerpám v rámci své profese již dlouhodobě. Při studiu mi škola a zejména vyučující vyjadřovali podporu a umožnili mi rovněž intenzivně se věnovat sportovní kariéře. Velkým přínosem mi jsou dodnes zkušenosti získané v rámci povinné pedagogické praxe a také zkušenosti získané při participaci na některých studenty zpracovávaných projektech.“

Gabriela Žilková Hrázská
reprezentantka v krasobruslení, trenérka krasobruslení a choreografka

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání


Kombinace s obory z Pedagogické fakulty

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Matematika se zaměřením na vzdělávání
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání
Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání
Zeměpis se zaměřením na vzdělávání

Kombinace s obory z jiných fakult

Fakulta sportovních studií
Animátor sportovních aktivit

Přijímací zkouška

TEST STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Uchazeči o studium tohoto oboru vykonají univerzitní Test studijních předpokladů.

Kritéria hodnocení

Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu na Pedagogickou fakultu MU jsou zveřejněny na webové stránce PdF http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium.

Průvodce přijímacím řízením

Další informace

http://katedry.ped.muni.cz/obcanska-vychova

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info