Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Popis oboru

Posláním bakalářského studia oboru Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání je příprava vysokoškolsky kvalifikovaného odborníka, který může působit v institucích vyžadujících odborné znalosti z českého jazyka a české literatury. Absolvent disponuje základním odborným vzděláním s oborově-didaktickou složkou a je připraven k navazujícímu magisterskému učitelskému nebo oborovému studiu českého jazyka a literatury, studiu žurnalistiky apod.

Cílem studia je aktivní zvládnutí odborných poznatků a dovedností z oborů český jazyk a česká literatura, k nimž patří zejména dovednost pracovat s textem, tj. analyzovat text z aspektu jazykové správnosti, slohové vytříbenosti, z aspektu literárně-teoretického a literárně-kritického. Studium je koncipováno tak, že absolvent je schopen aplikovat získané teoretické vědomosti, kriticky hodnotit text, zvládnout jazykovou analýzu a korekci textu, provést literárněvědné hodnocení textu a jeho interpretaci. Získá také dovednost rozvíjet tvořivé činnosti s literárním textem a literárně-výchovné aktivity. Během studia jsou u studentů rozvíjeny jazykové a literárněteoretické předpoklady k tvůrčí autorské činnosti literární, žurnalistické, předpoklady ke konzultačnímu působení v oblasti českého jazyka a literatury.

Absolventi jsou vybaveni také základními didaktickými dovednostmi potřebnými pro práci asistenta učitele českého jazyka a literatury, především dovednost naučit žáky interpretovat text literární a rozvíjet u nich kultivované vyjadřování přiměřené konkrétní komunikační situaci.

Součástí studia je také výuka cizího jazyka, kde se předpokládá základní pokročilá znalost jednoho z jazyků, a to minimálně úroveň A2 (podle Evropského jednotného referenčního rámce), na kterou se ve výuce navazuje.

Úspěšný absolvent je schopen

  • vyjadřovat se plynule, respektovat a dodržovat jazykovou správnost a stylovou vytříbenost;
  • vysvětlit dnešní podobu češtiny na základě poznatků z diachronního vývoje jazyka, orientovat se v teorii i v systému současné češtiny;
  • charakterizovat základní etapy, díla a osobnosti české literatury 19. a 20. století, literatury pro děti a mládež a výběrově světové literatury; charakterizovat pojmy z teorie literatury; orientovat se v metodologii literární vědy;
  • provést jazykovou a stylistickou analýzu, jazykovou korekturu a stylizační úpravu textu;
  • analyzovat literární text z hlediska literárně-teoretického a literárně-kritického, napsat vlastní odborný text (výklad odborné problematiky, literárněvědnou studii, recenzi, resumé, anotaci);
  • aplikovat v praxi své znalosti základů textologie a obstát v redakční práci s textem;
  • rozvíjet u žáků schopnost interpretace textu a schopnost porozumět textu literárnímu i neliterárnímu;
  • rozvíjet u žáků kultivované vyjadřování, podporovat rozvoj čtenářství a zájem o literaturu a literární dění.

„Pro pedagogickou fakultu jsem se rozhodla proto, že na ní člověk může studovat cizí jazyky více prakticky a ještě k tomu získá psychologický a pedagogický základ. Není to tedy jen o učení se cizímu jazyku, ale i o spoustě jiných věcí. Co to znamená? Nikdy se nezačnete nudit.“

Jitka Janů Jitka Janů
studentka oboru Lektorství cizího jazyka - německý jazyk

Uplatnění absolventů

Absolvent je plně kvalifikován pro profese:

– asistent pedagoga - učitele českého jazyka a literatury;

– instruktor ve střediscích volného času;

– vychovatel v domovech mládeže, v družinách;

– instruktor nebo lektor v různých občanských sdruženích zabývajících se pedagogickou činností;

– redaktor nebo jazykový korektor;

– pracovník v kulturních institucích vyžadující vzdělání v českém jazyce a literatuře (jazykový poradce v rozhlase a televizi, v divadle apod.).

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

60 %

absolventů má práci už v době státnic

23 700 Kč

je průměrný nástupní plat

Ondřej Pechník

„Na bakalářské studium češtiny nás nastoupilo několik desítek. Trochu jsem se bál, že budu jen mrňavé kolečko s univerzitním číslem ve velkém stroji. Pro vyučující na brněnské pedagogické fakultě jsem ale jen kolečko nikdy nebyl. Vždycky je zajímaly mé názory, pečlivě oceňovali i kritizovali mé studium a nakonec z vyjukaného maturanta dokázali udělat nejen češtináře, ale i samostatnou osobnost.“

Ondřej Pechník
student navazujícího magisterského oboru

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání


Kombinace s obory z Pedagogické fakulty

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Chemie se zaměřením na vzdělávání
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání
Zeměpis se zaměřením na vzdělávání

Přijímací zkouška

TEST STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Uchazeči o studium tohoto oboru vykonají univerzitní Test studijních předpokladů.

Kritéria hodnocení

Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu na Pedagogickou fakultu MU jsou zveřejněny na webové stránce PdF http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium.

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info