Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání

Popis oboru

Posláním bakalářského studia oboru Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání je příprava vysokoškolsky kvalifikovaného odborníka, který může působit v institucích vyžadujících odborné znalosti z českého jazyka a české literatury. Absolvent disponuje základním odborným vzděláním s oborově-didaktickou složkou a je připraven k navazujícímu magisterskému učitelskému nebo oborovému studiu českého jazyka a literatury, studiu žurnalistiky apod.

Cílem studia je aktivní zvládnutí odborných poznatků a dovedností z oborů český jazyk a česká literatura, k nimž patří zejména dovednost pracovat s textem, tj. analyzovat text z aspektu jazykové správnosti, slohové vytříbenosti, z aspektu literárně-teoretického a literárně-kritického. Studium je koncipováno tak, že absolvent je schopen aplikovat získané teoretické vědomosti, kriticky hodnotit text, zvládnout jazykovou analýzu a korekci textu, provést literárněvědné hodnocení textu a jeho interpretaci. Získá také dovednost rozvíjet tvořivé činnosti s literárním textem a literárně-výchovné aktivity. Během studia jsou u studentů rozvíjeny jazykové a literárněteoretické předpoklady k tvůrčí autorské činnosti literární, žurnalistické, předpoklady ke konzultačnímu působení v oblasti českého jazyka a literatury.

Absolventi jsou vybaveni také základními didaktickými dovednostmi potřebnými pro práci asistenta učitele českého jazyka a literatury, především dovednost naučit žáky interpretovat text literární a rozvíjet u nich kultivované vyjadřování přiměřené konkrétní komunikační situaci.

Součástí studia je také výuka cizího jazyka, kde se předpokládá základní pokročilá znalost jednoho z jazyků, a to minimálně úroveň A2 (podle Evropského jednotného referenčního rámce), na kterou se ve výuce navazuje.

Úspěšný absolvent je schopen

  • vyjadřovat se plynule, respektovat a dodržovat jazykovou správnost a stylovou vytříbenost;
  • vysvětlit dnešní podobu češtiny na základě poznatků z diachronního vývoje jazyka, orientovat se v teorii i v systému současné češtiny;
  • charakterizovat základní etapy, díla a osobnosti české literatury 19. a 20. století, literatury pro děti a mládež a výběrově světové literatury; charakterizovat pojmy z teorie literatury; orientovat se v metodologii literární vědy;
  • provést jazykovou a stylistickou analýzu, jazykovou korekturu a stylizační úpravu textu;
  • analyzovat literární text z hlediska literárně-teoretického a literárně-kritického, napsat vlastní odborný text (výklad odborné problematiky, literárněvědnou studii, recenzi, resumé, anotaci);
  • aplikovat v praxi své znalosti základů textologie a obstát v redakční práci s textem;
  • rozvíjet u žáků schopnost interpretace textu a schopnost porozumět textu literárnímu i neliterárnímu;
  • rozvíjet u žáků kultivované vyjadřování, podporovat rozvoj čtenářství a zájem o literaturu a literární dění.

„Pro pedagogickou fakultu jsem se rozhodla proto, že na ní člověk může studovat cizí jazyky více prakticky a ještě k tomu získá psychologický a pedagogický základ. Není to tedy jen o učení se cizímu jazyku, ale i o spoustě jiných věcí. Co to znamená? Nikdy se nezačnete nudit.“

Jitka Janů Jitka Janů
studentka oboru Lektorství cizího jazyka - německý jazyk

Uplatnění absolventů

Absolvent je plně kvalifikován pro profese:

– asistent pedagoga - učitele českého jazyka a literatury;

– instruktor ve střediscích volného času;

– vychovatel v domovech mládeže, v družinách;

– instruktor nebo lektor v různých občanských sdruženích zabývajících se pedagogickou činností;

– redaktor nebo jazykový korektor;

– pracovník v kulturních institucích vyžadující vzdělání v českém jazyce a literatuře (jazykový poradce v rozhlase a televizi, v divadle apod.).

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

60 %

absolventů má práci už v době státnic

23 700 Kč

je průměrný nástupní plat

Ondřej Pechník

„Na bakalářské studium češtiny nás nastoupilo několik desítek. Trochu jsem se bál, že budu jen mrňavé kolečko s univerzitním číslem ve velkém stroji. Pro vyučující na brněnské pedagogické fakultě jsem ale jen kolečko nikdy nebyl. Vždycky je zajímaly mé názory, pečlivě oceňovali i kritizovali mé studium a nakonec z vyjukaného maturanta dokázali udělat nejen češtináře, ale i samostatnou osobnost.“

Ondřej Pechník
student navazujícího magisterského oboru

Přijímací zkouška

TEST STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Uchazeči o studium tohoto oboru vykonají univerzitní Test studijních předpokladů.

Kritéria hodnocení
1255

Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu na Pedagogickou fakultu MU jsou zveřejněny na webové stránce PdF http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium.

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Vyberte si kombinaci

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info