Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání

Popis oboru

Studium oboru prezentuje hudební výchovu jako disciplínu, která se v dnešní masovou kulturou ovládané době snaží o zprostředkování hodnot světové i české hudby a vzdáleně tak pokračuje v tradici českých kantorů. Profiluje absolventa jako všestranně hudebně vzdělanou a pro společnost užitečnou osobnost. Klade důraz na získávání jak teoretických, tak praktických dovedností. Studium představuje obor jako disciplínu, která maximálním způsobem využívá nejnovější informační technologie. Studium je celkově zaměřeno na vytváření oborových, pedagogických, psychologických, komunikačních a dalších osobnostně kultivačních kompetencí jako předstupeň k navazujícímu magisterskému studiu Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy. Znalosti, dovednosti a postoje získané během studia jsou základem kompetencí pro vykonávání profese pedagogického asistenta učitele hudební výchovy a ve výchovné a pomocné edukační práci. Uvedené kompetence dávají též plnou kvalifikaci pro práci instruktora ve střediscích volného času.

Úspěšný absolvent je schopen

  • mít široké znalosti z oblasti hudební teorie, dějin hudby, hudební sociologie a etnomuzikologie;
  • uplatňovat své dovednosti v oblasti praktických disciplín (hra na nástroj, hlasová výchova, dirigování sboru);
  • mít základní dovednosti práce s informačními systémy, jako je hudební notografie a základní zpracování zvuku;
  • mít vědomosti o výuce a obsahu vzdělávacích témat ve vztahu k obsahu oboru, které využívá při koncipování a realizaci mimoškolních a volnočasových aktivit.

„Pro pedagogickou fakultu jsem se rozhodla proto, že na ní člověk může studovat cizí jazyky více prakticky a ještě k tomu získá psychologický a pedagogický základ. Není to tedy jen o učení se cizímu jazyku, ale i o spoustě jiných věcí. Co to znamená? Nikdy se nezačnete nudit.“

Jitka Janů Jitka Janů
studentka oboru Lektorství cizího jazyka - německý jazyk

Uplatnění absolventů

Absolvent je plně kvalifikován jako asistent pedagoga, instruktor ve střediscích volného času, jako vychovatel v domovech mládeže, vychovatel v družinách, v různých občanských sdruženích zabývajících se pedagogickou činností.

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

60 %

absolventů má práci už v době státnic

23 700 Kč

je průměrný nástupní plat

Gabriela Ducháčková

„Vyučující s námi diskutovali, zajímali se o náš názor a respektovali nás jako osobnosti. Cítíte se dobře, když jste v prostředí, které vás podněcuje k přemýšlení a tvořivosti. Skvěle nás připravili po teoretické i praktické stránce – měla jsem portfolio materiálů pro výuku na základní škole, uvědomovala jsem si význam reflexe a získala jsem široký rozhled nejen ve svém oboru, díky čemuž jsem se dokázala
zorientovat v nově vznikajících oblastech vzdělávání, jako byla třeba mediální výchova.“

Gabriela Ducháčková
zástupkyně ředitelky ZŠ a MŠ, Jihomoravské náměstí 2, Brno

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání


Kombinace s obory z Pedagogické fakulty

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Hra na klavír se zaměřením na vzdělávání
Matematika se zaměřením na vzdělávání
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání
Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání

Kombinace s obory z jiných fakult

Fakulta sportovních studií
Animátor sportovních aktivit
Přírodovědecká fakulta
Matematika se zaměřením na vzdělávání

Přijímací zkouška

TEST STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Uchazeči o studium tohoto oboru vykonají univerzitní Test studijních předpokladů.

OBOROVÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

Uchazeči o studium dále vykonají praktickou oborovou přijímací zkoušku z hudební výchovy.

Cílem je ověřit základní znalosti z hudební nauky (J. Kofroň: Učebnice harmonie, kap. 1-3), orientační přehled v oblasti dějin hudby, všeobecný přehled uchazeče o současném hudebním dění. Vědomosti a dovednosti uchazeče by měly odpovídat alespoň úrovni 1. cyklu ZUŠ. Předpokladem přijetí je prokazatelný vyhraněný zájem uchazeče o zvolený obor.

Požadavky z praktických disciplín:

Intonace a rytmus

Sluchová orientace a intonování stupnic dur, moll, intervalů, kvintakordů a jejich obratů, opakování rytmických útvarů tleskáním.

Hlasová výchova

Kultivovaný a intonačně čistý přednes dvou lidových charakterově odlišných písní. S ohledem na zkušenosti uchazeče je možno zařadit i písně umělé nebo obtížnější repertoár.

Uchazeč vybírá hru na jeden z nástrojů:

Hra na klavír

Stupnice dur a moll v rozsahu 4 oktáv (uchazeč si sám vybere dvojici stejnojmenných nebo paralelních stupnic) a odpovídající akordy harmonicky i melodicky v rozsahu 4 oktáv rovným pohybem.

Etudy: 2 etudy (Czerny nebo Cramer).

Polyfonie: Skladba z cyklu Malá preludia a fughetty od J. S. Bacha.

Přednes: Skladba dle vlastního výběru z období klasicismu, romantismu nebo 20. století.

Improvizace: Přednes dvou připravených lidových písní s vlastním doprovodem.

Hra na housle

Stupnice a akordy v rozsahu 3 oktáv.

Etudy: J. Mazas: Etudy – 2 etudy technicky odlišné (ev. Kreutzer)

Přednes: Skladba podle vlastního výběru z období klasicismu, romantismu nebo 20. století.

Violisté přednesou odpovídající repertoár svého oboru.

Výsledek zkoušky je hodnocen na bodové škále 0-100 bodů (100 je maximum). Pro úspěch u zkoušky musí uchazeč dosáhnout nenulového bodového zisku. Uchazeči, kteří dosáhnou 0 bodů, budou hodnoceni jako neúspěšní.

Kritéria hodnocení

Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu na Pedagogickou fakultu MU jsou zveřejněny na webové stránce PdF http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium.

Oborové zkoušky
Hudební výchova (praktická zkouška)

Termín konání 16.-20. 4. 2018. Přesný termín bude importován do e-přihlášky.

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

Webové stránky Katedry hudební výchovy:

http://www.ped.muni.cz/wmus

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info