Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání

Popis oboru

Studenti rozvíjejí svou kreativitu jako předobraz budoucí pedagogické práce a osvojují si praktické výtvarné dovednosti, rozvíjejí své umělecké aktivity a osvojují si základní oborové teoretické poznatky. Získávají přehled o vývojových etapách dějin umění, v praktických seminářích se seznamují s výtvarnými technikami a osvojí si základy didaktiky oboru. Osobitou a dlouhodobou tradicí brněnského pracoviště je důraz na seznámení se současným výtvarným uměním i jeho zprostředkováním pro veřejnost. Struktura studia nabízí možnost dílčí specializace pro vyhraněné talenty jednotlivých studujících.

Oborová složka zahrnuje poznatky a dovednosti z oboru, relevantní s přihlédnutím k rozvoji a zprostředkování oboru. Výstupem z učení v oborové složce jsou solidní a dobře strukturované znalosti a dovednosti z oboru: z výtvarných disciplín, které vytvářejí vyvážený celek praktických tvůrčích předmětů a disciplín teoretických a metodických. Základem jsou malba, kresba, grafika, grafický design, práce s elektronickými médii a prostorová tvorba, poté dějiny umění, teorie umění a základy oborové didaktiky a zprostředkování umění.

Úspěšný absolvent je schopen

  • reflektovat a uplatňovat vlastní kreativitu i rozvíjet tvořivost dětí a mládeže;
  • základní praktické tvůrčí dovednosti v jednotlivých výtvarných oborech (kresba, malba aj.);
  • předávat přehledové znalosti o vývojových etapách dějin výtvarného umění;
  • orientovat se v současném výtvarném umění a galerijním provozu;
  • předávat základy didaktických poznatků i dovedností.

„Pro pedagogickou fakultu jsem se rozhodla proto, že na ní člověk může studovat cizí jazyky více prakticky a ještě k tomu získá psychologický a pedagogický základ. Není to tedy jen o učení se cizímu jazyku, ale i o spoustě jiných věcí. Co to znamená? Nikdy se nezačnete nudit.“

Jitka Janů Jitka Janů
studentka oboru Lektorství cizího jazyka - německý jazyk

Uplatnění absolventů

Absolvent ovládá základní výtvarné techniky, je schopen uvědoměle rozvíjet tvořivost vlastní i svých svěřenců a je připraven tyto dovednosti prohloubit v navazujícím magisterském studiu. Orientuje se v dějinách umění a je schopen předávat základní teoretické poznatky i znalosti o umělecké tvorbě a dějinách umění. Podle §20 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů může pracovat jako asistent pedagoga, instruktor ve střediscích volného času, jako vychovatel v domovech mládeže, vychovatel v družinách, v různých občanských sdruženích zabývajících se pedagogickou činností.

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

60 %

absolventů má práci už v době státnic

23 700 Kč

je průměrný nástupní plat

Gabriela Ducháčková

„Vyučující s námi diskutovali, zajímali se o náš názor a respektovali nás jako osobnosti. Cítíte se dobře, když jste v prostředí, které vás podněcuje k přemýšlení a tvořivosti. Skvěle nás připravili po teoretické i praktické stránce – měla jsem portfolio materiálů pro výuku na základní škole, uvědomovala jsem si význam reflexe a získala jsem široký rozhled nejen ve svém oboru, díky čemuž jsem se dokázala
zorientovat v nově vznikajících oblastech vzdělávání, jako byla třeba mediální výchova.“

Gabriela Ducháčková
zástupkyně ředitelky ZŠ a MŠ, Jihomoravské náměstí 2, Brno

Přijímací zkouška

TEST STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Uchazeči o studium tohoto oboru vykonají univerzitní Test studijních předpokladů.

OBOROVÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

Uchazeči o studium dále vykonají praktickou oborovou přijímací zkoušku z výtvarné výchovy.

Zkouška je pro všechny uchazeče společná a jednokolová. Uchazeč předloží v den konání přijímací zkoušky své prezentační portfolio a na místě vytvoří studijní kresbu hlavy dle sádrového modelu.

Portfolio má být sestaveno z eurofolií formátu A4 nebo A3 uložených v tvrdých deskách. Do folií vloží uchazeč fotodokumentace svých studijních prací i volné tvorby. Práce formátu A4 nebo A3 (kresby, grafika) mohou být předloženy v originále. Na titulní straně portfolia musí uchazeč uvést jméno a příjmení, data narození, adresu, vzdělání a obor /obory/, na který se hlásí. Může také popsat šíři svých výtvarných aktivit a zájmů, vzdělání a školení v oboru (ZUŠ, kurzy, dílny), účast v soutěžích, výstavách atp.

Elektronická forma dokumentace nebude z organizačních důvodů přijímána. V případě elektronicky zaměřené tvorby předloží uchazeč alespoň dílčí informaci v podobě vytištěných dokumentací na formátu A4 nebo A3. Při hodnocení portfolia může komise uchazeče přizvat k dílčímu pohovoru.

Portfolio si uchazeč po skončení zkoušky odnáší.

Pro kresbu sádrového modelu hlavy si uchazeč přinese kreslící papír formátu A2, tužku nebo úhel a pevné desky A2, které využije jako podložku při kreslení. Provedená kresba zůstává na katedře.

Kritéria hodnocení
1255

Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu na Pedagogickou fakultu MU jsou zveřejněny na webové stránce PdF http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium.

Oborové zkoušky
Výtvarná výchova (praktická zkouška)

Termín konání 16.-20. 4. 2018. Přesný termín bude importován do e-přihlášky.

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://www.ped.muni.cz/kvv/

Vyberte si kombinaci

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info