Sociologie

Popis oboru

Studium sociologie otevírá studentům cestu k pochopení rozličných forem sociálního jednání, sociálních institucí, procesů a vztahů. Kultivuje analytické schopnosti, které jsou dnes žádány v nejrůznějších oborech činnosti: vedle výuky a výzkumu také v poradenství, mezinárodním obchodu, žurnalistice, diplomacii, řízení podniků, neziskovém sektoru, státní správě, marketingu, public relations, péči o životní prostředí, advokacii a soudnictví, lékařství, politice, atd. Studium vede k poznání a pochopení sociálních souvislostí různých typů a úrovní společenských a individuálních problémů. Studenti se seznámí s moderní kritickou sociální teorií i s historickým vývojem sociálního myšlení. Pomocné vědy (např. demografie) rozšiřují schopnosti praktické aplikace, na kterou jsou přímo zaměřeny speciální předměty z oborových sociologií (migrace, sociální stratifikace, populační studia, sociologie práva, umění, politiky, rodiny, města, kultury atd.). Systematický výcvik ve výzkumných technikách a v analýze sociálních dat, využívající moderní statistické a interpretační postupy, připraví studenty k samostatné výzkumné činnosti a k expertní analytické práci.

Úspěšný absolvent je schopen

  • Teoretické a kritické reflexe existujících sociologických poznatků.
  • Sociologicky uchopit společenské jevy a procesy, tj. je schopen rozumět povaze, utváření, reprodukci a fungování sociálních vztahů, sociálních systémů a sociálního jednání – v nejrůznějších oblastech sociálního života..
  • Metodologicky a technicky koncipovat sociologický výzkum ve všech jeho fázích, tj. adekvátně operacionalizovat zkoumané jevy, vybrat relevantní vzorek populace, připravit výzkumný instrument, data (především kvantitativní) sesbírat, analyzovat a sepsat.
  • Výsledky své badatelské práce náležitě prezentovat na veřejnosti, ať již v písemné nebo ústní podobě.

„Studovat FSS jsem se rozhodl proto, že jako jedna z mála fakult v republice nabízela možnost kombinovat taková studia, která mě zajímala. Přihlášek na fakultu jsem měl ale více, protože téměř všechny oborové kombinace mě zajímaly. A právě to obrovské množství příležitostí se stalo charakteristickým pro mé studium. Fakultní časopis, rádio, dělal jsem zpravodaje z fakultního senátu, začal jsem natáčet dokumenty (které mě, mimochodem, dnes živí)… A v neposlední řadě jsem potkal ohromné množství skvělých lidí, mezi jinými také mojí budoucí manželku. Možná jsem neměl úplně čas na dostatek spánku, ale to rozhodně nelituji“

Miroslav Vlček Miroslav Vlček

Uplatnění absolventů

Bakalářský program je koncipován s ohledem na praktické potřeby uplatnění absolventů, a to především v oblasti marketingového výzkumu, výzkumu veřejného mínění a trhu, v reklamních agenturách, ale i v oblasti státní správy a samosprávy a nevládního sektoru. V podnikové sféře se absolventi uplatní na úseku práce s lidskými zdroji nebo v public relations, v institucích tripartity a kolektivního vyjednávání. Ve státní správě a nevládním neziskovém sektoru působí zejména v oblastech, kde je potřebná důkladná znalost širších souvislostí (úřady práce a politika zaměstnanosti, sociální politika, sociální inkluze). Příprava zdůrazňuje schopnost absolventů získávat a vyhodnocovat empirická data, provádět analýzu konkrétních problémů a předkládat praktická doporučení k jejich řešení.

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

81 %

absolventů by znovu studovalo na MU

74 %

absolventů si našlo práci snadno

24 400 Kč

je průměrný nástupní plat

Jitka Fürst

„Při studiu mě bavila docela velká volnost, kterou jsme měli ve výběru předmětů, sestavení rozvrhů a vlastním směrování studia. Bavilo mě psát povinné eseje a přemýšlet o tom, co nás učí, seznamovat se s novými věcmi a objevovat svět najednou mnohem větší než na gymnáziu. Na praxi mě to připravilo velmi dobře.
Už během školy jsme měli několik oborových stáží, takže se člověk dostal do různých prostředí a viděl, jak to vše funguje v praxi,
a mohl s tím konfrontovat poznatky ze školy.“

Jitka Fürst
ředitelka rádia Evropa 2

Přijímací zkouška

viz všeobecné informace o přijímacích zkouškách na FSS

Doporučená literatura

neuvádí se

Kritéria hodnocení

viz všeobecné informace o přijímacích zkouškách na FSS

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://soc.fss.muni.cz/

Podejte přihlášku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info