Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Radana Poděbradská, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sportovních studií
Obor řízení Kinantropologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sportovních studií
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 9. 10. 2018
Datum ukončení řízení 1. 4. 2020
Habilitační práce (veřejná část) Funkční poruchy pohybového systému
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Jarmila Riegerová, CSc. (Fakulta sportovních studií)
doc. MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D. (LF UK a FN Hradec Králové)
doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc. (externí odborník)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 18. 9. 2019 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M. (Fakulta sportovních studií MU)
Členové prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc. (Lékařská fakulta MU)
doc. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D. (Klinika rehabilitačního lékařství, UK Praha)
doc. PhDr. Magdaléna Hagovská, PhD. (Lékarska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)
doc. Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D. (FTK UPOL)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 13. 11. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info