prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.

proděkan pro vnější vztahy Lékařské fakulty


telefon: 532 23 4600, 4614
e‑mail:
Školitel

Obor: Molekulární a buněčná biologie

Konzultant doktorských studentů
Martin Šrámek téma: Mechanismy působení metotrexátu na buněčné úrovni: studie na liniích solidních nádorů dětského věku

Obor: Onkologie

školitel doktorských studentů
Dagmar Adámková Krákorová absolvent 2013, téma: Prognostický význam Ki-67, p53, p-glykoproteinu, HER-2, CD133 a nestin pozitivních buněk v léčbě high-grade osteogenních sarkomů dospělého věku
Dáša Černá téma: Imunoterapie solidních nádorů u dětí
Klára Drábová absolvent 2017, téma: Význam vitaminu D u onkologicky nemocných dětí
Nina Dvořáčková téma: Genetické syndromy spojené se zvýšeným rizikem výskytu nádorů v dětském věku
Terézia Halušková téma: Imunoerapie u dětských solidních nádorů
Daniela Kodytková absolvent 2018, téma: Optimalizace datamanagementu v dětské onkologii
Tomáš Merta téma: Analýza hladin vitaminu C u onkologických dětí a preklinické modely vlivu suplementace vitaminu C na účinnost některých, v klinické praxi běžně používaných cytostatik
Peter Múdry absolvent 2009, téma: Manózu vázající lektin u dětských onkologických pacientů
Ondřej Rohleder téma: Metotrexát - pozdní následky léčby (neurotoxicita a postižení kognitivních funkcí)
Silvie Šurková téma: Problematika adekvátního designu a analýza klinického hodnocení personalizované léčby v dětské onkologii
Kateřina Toušovská absolvent 2010, téma: Profil generace trombinu u dětí s akutní lymfoblastickou leukémií léčených dle protokolu ALL-IC BFM 2002
Marie Ulrichová téma: Optimalizace preanalytické části personalizované diagnostiky v dětské onkologii
Danica Zapletalová absolvent 2018, téma: Cirkulující endoteliální a progenitorové buňky jako biomarkery angiogeneze u dětských onkologických pacientů
Karel Zitterbart absolvent 2010, téma: Detekce vybraných genových a chromozomových změn u meduloblastomu a jejich prognostický význam

Obor: Pediatrie

školitel doktorských studentů
Michal Řiháček téma: Optimalizace intrathekální terapie methotrexátem u dětí s vysoce rizikovými embryonálními nádory CNS
Hana Wiedermannová téma: Nádorová onemocněnív novorozeneckém období

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info