Disciplinární řád Právnické fakulty

Vnitřní předpis č. 8

(ve znění účinném od 6.4.2009)

Článek 1
Rozsah působnosti

Tento disciplinární řád upravuje disciplinární přestupky, sankce, jakož i proces jejich projednávání a rozhodování o nich. Disciplinární řád se vztahuje na studenty zapsané ke studiu na Právnické fakultě Masarykovy univerzity.

Článek 2
Disciplinární přestupek

(1) Disciplinárním přestupkem je zaviněné porušení povinnosti stanovené právními předpisy nebo vnitřními předpisy Masarykovy univerzity nebo Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

(2) Disciplinárním přestupkem je zejména:

a) jakákoliv forma podvádění, opisování či neoprávněné spolupráce při plnění studijních povinností,

b) vydávání cizí práce za vlastní, zvláště pak použitím části cizí práce ve vlastní práci bez náležitého odkazování nebo doslovným použitím části cizí práce bez zjevného vyznačení citace,

c) odevzdání stejné či mírně pozměněné práce ke splnění různých studijních povinností bez předchozího souhlasu alespoň jednoho z vyučujících kurzu, do něhož se práce odevzdává,

d) agresivní nebo nevhodné chování vůči členu akademické obce nebo zaměstnanci fakulty,

e) nadměrné požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek v prostorách fakulty.

Článek 3
Sankce

(1) Za disciplinární přestupek lze uložit sankci

a) napomenutí,

b) podmíněného vyloučení ze studia se stanovením lhůty a podmínek osvědčení, nebo

c) vyloučení ze studia, je-li zřejmé, že disciplinární přestupek byl spáchán úmyslně.

(2) Při ukládání sankcí se přihlédne k povaze disciplinárního přestupku, ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům, k pohnutkám studenta, jež vedly ke spáchání disciplinárního přestupku, k dosavadnímu chování studenta, včetně jeho studijních výsledků, a k tomu, zda spáchání disciplinárního přestupku litoval, případně projevil snahu o nápravu způsobených škodlivých následků.

(3) Je-li uložena sankce podmínečného vyloučení ze studia, rozhodnutí vždy výslovně obsahuje podmínku, že se student ve stanovené lhůtě pod sankcí vyloučení ze studia nesmí dopustit dalšího disciplinárního přestupku s výjimkou disciplinárního přestupku spáchaného z nedbalosti. Lhůta k osvědčení je určována v závislosti na míře závažnosti disciplinárního přestupku a nesmí být kratší jak šest měsíců.

(4) Sankci vyloučení ze studia lze uložit pouze za závažný disciplinární přestupek spáchaný úmyslně.

(5) Od uložení sankce je možno upustit, lze-li mít za to, že již samotné projednání disciplinárního přestupku povede k nápravě.

(6) Při ukládání sankcí za více disciplinárních přestupků se uloží pouze jediná sankce, a to za disciplinární přestupek závažnější.

(7) Děkan není oprávněn uložit přísnější sankci, než navrhla komise.

Článek 4
Disciplinární komise

(1) Disciplinární komise (dále je komise) fakulty projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných na fakultě a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi. Členy komise a jejího předsedu jmenuje děkan z řad členů akademické obce fakulty, a to se souhlasem Akademického senátu.

(2) Komisi je složena ze čtyř členů, kdy polovinu členů tvoří studenti.

(3) Funkční období člena komise je dvouleté.

(4) Zasedání komise svolává a jednání řídí její předseda.

(5) Komise si ze svého středu volí tajemníka, který organizačně zajišťuje činnost komise včetně vyhotovování písemností.

(6) Disciplinární komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů. K přijetí usnesení je potřeba nadpoloviční většiny všech členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy disciplinární komise. O hlasování se pořizuje protokol, který podepisují všichni členové komise.

(7) Komise rozhoduje formou usnesení.

Článek 5
Účel disciplinárního řízení

V disciplinárním řízení se zjišťuje zejména:

a) zda se stal skutek, v němž je spatřován disciplinární přestupek,

b) zda je tento skutek disciplinárním přestupkem,

c) zda lze tento disciplinární přestupek projednat,

d) zda disciplinární přestupek spáchal student,

e) zda byl disciplinární přestupek spáchán z nedbalosti nebo úmyslně,

f) zda a jaká sankce má být pachateli disciplinárního přestupku uložena.

Článek 6
Účastníci řízení

Účastníkem disciplinárního řízení je student, proti němuž je disciplinární řízení zahájeno. Student si může zvolit svého zmocněnce. Zmocnění k zastupování se prokazuje písemnou plnou mocí.

Článek 7
Zahájení disciplinárního řízení

(1) Disciplinární řízení se zahajuje na písemný návrh děkana.

(2) Návrh na zahájení disciplinárního řízení obsahuje zejména

a) vylíčení skutku, v němž je spatřován disciplinární přestupek, včetně uvedení ustanovení porušených právních předpisů či vnitřních předpisů,

b) označení studenta, který měl skutek spáchat,

c) odůvodnění, proč je ve skutku spatřován disciplinární přestupek,

d) uvedení důkazů, o něž se návrh opírá.

(3) Disciplinární řízení je zahájeno seznámením studenta s obsahem podaného návrhu na zahájení disciplinárního řízení, a to formou doručení opisu návrhu do vlastních rukou.

Článek 8
Okolnosti vylučující projednání disciplinárního přestupku

Disciplinární přestupek nelze projednat, jestliže v téže věci již bylo rozhodnuto anebo jestliže od spáchání skutku, v němž je disciplinární přestupek spatřován, nebo od pravomocného odsuzujícího rozsudku v trestní věci uplynula lhůta jednoho roku.

Článek 9
Spis

(1) Veškeré písemnosti, které se vztahují k dané věci, se stávají součásti spisu, který je v každé věci zakládán. Spis musí být označen spisovou značkou.

(2) Za vedení spisu odpovídá předseda komise.

(3) Do spisu jsou oprávněni nahlížet a činit si z něj výpisy účastníci řízení a děkan fakulty, popřípadě jím pověřený proděkan. Z důležitých důvodů tak mohou učinit se souhlasem předsedy komise i jiné osoby.

(4) Spis je spolu s návrhem na rozhodnutí předán děkanovi fakulty.

Článek 10
Ústní jednání

(1) O disciplinárním přestupku se koná ústní jednání za přítomnosti studenta. V nepřítomnosti studenta lze ústní jednání konat pouze v případě, že se k němu nedostaví bez náležité omluvy nebo důležitého důvodu. Důvodnost omluvy posuzuje předseda komise. Oznámení o konání ústního jednání se studentovi doručuje do vlastních rukou, zpravidla nejméně s pětidenním předstihem.

(2) Ústního jednání se účastní taktéž děkan jako navrhovatel, popřípadě jím zmocněný příslušný proděkan, s výjimkou hlasování komise.

(3) Ústní jednání nařídí předseda komise tak, aby bylo zahájeno nejpozději 30 dnů poté, co komisi byl doručen návrh na zahájení disciplinárního řízení.

(4) Ústní jednání zahajuje předseda komise seznámením přítomných s obsahem návrhu na zahájení řízení a shrnutím doposud zjištěných skutečností. Poté umožní studentovi, aby se k návrhu vyjádřil.

(5) Předseda komise připraví a vede jednání tak, aby bylo možno o věci rozhodnout zpravidla při jediném ústním jednání.

(6) O jednání komise se pořizuje záznam. Záznam obsahuje zejména označení projednávané věc a vylíčení samotného průběhu ústního jednání. Záznam podepisuje předseda komise a tajemník.

Článek 11
Průběh řízení

(1) Předseda komise během řízení činí vhodná opatření k tomu, aby jednání směřovalo k opatření podkladů pro spravedlivé posouzení a rozhodnutí věci.

(2) Každý člen akademické obce fakulty nebo zaměstnanec univerzity je povinen poskytnout komisi potřebnou součinnost, zejména poskytovat potřebné informace o skutečnostech důležitých pro disciplinární řízení.

(3) Student je oprávněn navrhovat a předkládat důkazy a vyjadřovat se ke všem podkladům pro jednání. Komise je povinna mu umožnit nahlížet do písemných podkladů s výjimkou protokolu o hlasování, jakož i do zápisu o jednání komise a pořizovat si z nich výpisy.

Článek 12
Přerušení řízení

Komise může disciplinární řízení přerušit v případě, že ohledně skutku, který je předmětem řízení, je zahájeno proti obviněnému studentovi řízení před jiným orgánem, a to až do doby, kdy bude tímto orgánem pravomocně rozhodnuto.

Článek 13
Návrh komise

(1) Po projednání věci komise navrhne děkanovi fakulty, aby svým rozhodnutím uznal studenta vinným z naplnění skutkové podstaty disciplinárního přestupku a uložil mu navrhovanou sankci podle čl. 3 nebo od uložení sankce upustil.

(2) V případech, kdy skutek uvedený v návrhu na zahájení disciplinárního řízení se nestal nebo není disciplinárním přestupkem, v řízení vyjde najevo, že disciplinární přestupek nespáchal dotčený student nebo ten, kdo disciplinární přestupek spáchal, přestal být studentem, navrhne komise děkanovi fakulty, aby svým rozhodnutím disciplinární řízení zastavil. Tento postup se vztahuje i na případy, kdy disciplinární přestupek nelze projednat.

(3) V návrhu komise uvede vedle doporučení podle odst. 1 taktéž jeho odůvodnění.

(4) Návrh na rozhodnutí o disciplinárním přestupku podá komise prostřednictvím svého předsedy nejpozději do 3 dnů od přijetí usnesení.

Článek 14
Rozhodnutí o disciplinárním přestupku

(1) Děkan vydá rozhodnutí o disciplinárním přestupku nejpozději do 15 dnů ode dne postoupení návrhu komisí.

(2) Rozhodnutí o disciplinárním přestupku je písemné a musí obsahovat výrok rozhodnutí, odůvodnění a poučení o právu studenta požádat rektora o přezkoumání rozhodnutí a o lhůtě a způsobu uplatnění tohoto práva.

(3) Výrok rozhodnutí, jímž je student uznán vinným, musí obsahovat popis skutku a uvedením porušených právních či vnitřních předpisů), vyslovení viny, uložení příslušné sankce, popřípadě rozhodnutí o upuštění od uložení sankce.

Článek 15
Přezkoumání rozhodnutí

(1) Student, o jehož disciplinárním přestupku rozhodl děkan fakulty, má právo požádat rektora MU ve lhůtě 30 dnů od dne doručení rozhodnutí, aby vydané rozhodnutí o disciplinárním přestupku přezkoumal. Žádost o přezkoumání se podává prostřednictvím děkana, který může žádosti vyhovět a své původní rozhodnutí změnit nebo zrušit; jinak předá věc k rozhodnutí rektorovi. Rektor rozhodne v souladu s § 68 odst. 4 věta třetí a čtvrtá zákona o vysokých školách. Žádost o přezkum má vždy odkladný účinek.

(2) Rozhodnutí o disciplinárním přestupku nabývá právní moci dnem

a) marného uplynutí lhůty pro podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí o disciplinárním přestupku,

b) doručení rozhodnutí rektora, jímž se děkanem vydané rozhodnutí o disciplinárním přestupku mění, ruší nebo potvrzuje.

Článek 16
Doručování

Doručování písemností se řídí zákonem o vysokých školách a čl. 21 Statutu Masarykovy univerzity.

Článek 17
Závěrečná ustanovení

(1) Tento disciplinární řád byl schválen Akademickým senátem Právnické fakulty dne 10. března 2009.

(2) Tento disciplinární řád byl podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona schválen Akademickým senátem Masarykovy univerzity dne 6. dubna 2009.

(3) Tento vnitřní předpis nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení Akademickým senátem Masarykovy univerzity.

prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc., v. r.
děkan

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info