Poplatky spojené se studiem

Poplatky spojené se studiem nejsou školným, nejsou tedy vyměřovány všem studentům od počátku každého studia. Studenti bakalářských a magisterských studijních programů jsou povinni hradit tyto poplatky, až pokud naplní zákonem stanovené podmínky.

Právní úprava procesu vyměřování poplatku spojeného se studiem

Typy poplatků

V souladu s výše uvedenou právní úpravou jsou na Masarykově univerzitě vyměřovány tyto typy poplatků:

  • Poplatek za studium – § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách

Poplatek za studium podle § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách je vyměřován studentům bakalářských a magisterských studijních programů, kteří překročili standardní dobu svého studia zvětšenou o jeden rok. Do této doby studia je nutno počítat doby všech předchozích studií, která byla ukončena jinak než řádně, pokud po jejich ukončení student neukončil řádně studijní program stejného typu. Doba, kdy student studoval více takových studijních programů souběžně, se počítá jen jednou. Doba přerušení studia a doba studia v uznané době rodičovství (§21 odst. 1 písm. f zákona o vysokých školách) se do doby studia rozhodné pro vznik poplatkové povinnosti nepočítá.

  • Poplatek za studium ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce – § 58 odst. 4 zákona o vysokých školách

Poplatek za studium ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce jsou povinni hradit studenti, kteří studují v takovém studijním programu (bakalářském, magisterském nebo doktorském).

Poplatky pro akademický rok 2021/2022

dle ustanovení § 58 zákona č. 111/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Výše poplatku za studium dle § 58 odst. 3

(poplatek za započatých šest měsíců studia)

při překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok

o méně než 6 měsíců

o více než 6 měsíců a méně než 12 měsíců

o více než 12 měsíců a méně než 18 měsíců

o 18 a více měsíců

18 000 Kč

24 000 Kč

30 000 Kč

36 000 Kč

Výše poplatku za studium ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce dle § 58 odst. 4

(poplatek za akademický rok)

Fakulta

Bakalářský a magisterský nenavazující studijní program v cizím jazyce

Magisterský navazující studijní program v cizím jazyce

Doktorský studijní program v cizím jazyce

PrF

-----

-----

60 000 Kč (Financial Law and Financial Sciences)

1000 EUR (Intellectual Property Law)

500 EUR (ostatní)

LF

300 000 Kč (General Medicine)

340 000 Kč (Dentistry)

195 000 Kč (Physiotherapy)

-----

0 EUR

PřF

3 000 EUR

3 000 EUR

3 000 EUR

FF

2 500 EUR

2 500 EUR (Anglický jazyk a literatura; Severoamerická kulturní studia)

1 250 EUR (ostatní)

500 EUR (Religionistika)

2 000 EUR (Anglická jazykověda; Literatury v angličtině)

2 500 EUR (ostatní studijní programy)

PdF

55 000 Kč

55 000 Kč

55 000 Kč

FaF

7 000 EUR

-----

0 EUR

ESF

3 500 EUR

3 500 EUR

0 EUR

FI

-----

3 000 EUR

0 EUR

FSS

2 200 EUR

3 000 EUR

1 500 EUR

FSpS

-----

-----

1 000 EUR

Poplatky v jednotlivých akademických letech

Proces vyměřování poplatků za studium na Masarykově univerzitě (poplatku dle § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách)

Poplatek za studium je vyměřován děkanem fakulty studentům po splnění zákonem stanovených podmínek na dalších šest započatých měsíců studia písemným rozhodnutím vydaným do 30 dní po zjištění skutečnosti, že student zákonné podmínky pro vyměření splnil. Rozhodnutí o poplatku je doručováno v písemné podobě do vlastních rukou studenta prostřednictvím České pošty na kontaktní adresu uvedenou v Informačním systému Masarykovy univerzity. Rozhodnutí děkana nabývá právní moci po uplynutí třiceti dní od doručení rozhodnutí studentovi, pokud student nepodá v této lhůtě odvolání. Poplatek je splatný ve lhůtě devadesáti dní ode dne doručení rozhodnutí o jeho vyměření.

Přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem

Student má podle ustanovení § 68 odst. 4 zákona o vysokých školách právo podat odvolání proti rozhodnutí ve lhůtě třiceti dnů ode dne jeho oznámení. Zmeškání této lhůty lze prominout jen ve zcela výjimečných případech z velmi závažných důvodů. Děkan může v rámci řízení o odvolání v odůvodněných případech své rozhodnutí zrušit nebo změnit (pokud zjistí rozpor svého rozhodnutí s předpisy). V případě, že děkan takový rozpor nezjistí, předá žádost studenta rektorovi Masarykovy univerzity. Rektor znovu rozhodnutí děkana přezkoumá, a pokud jej uzná souladným s předpisy, může v rámci své pravomoci (dle § 58 odst. 7) též rozhodnout o prominutí nebo snížení poplatku. Při posuzování žádosti studenta o prominutí nebo snížení poplatku je přihlíženo především k jeho studijním výsledkům, sociální situaci rodiny, zdravotním důvodům, účasti na studijním pobytu v zahraničí nebo k reprezentaci Masarykovy univerzity. Podrobnější informace o zásadách rozhodování rektora o snížení či prominutí poplatku za studium jsou zveřejněny ve Sdělení rektora Masarykovy univerzity č. 1/2017. Souvisejícím dokumentem je Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.

Odvolání se podává na studijním oddělení příslušné fakulty. Veškerá tvrzení studenta, která nejsou ověřitelná v Informačním systému Masarykovy univerzity, musí být řádně doložena. Rozhodnutí o odvolání nabývá právní moci dnem doručení studentovi a opravné prostředky proti němu nejsou přípustné. Student může po nabytí právní moci svého rozhodnutí požádat elektronicky v Informačním systému Masarykovy univerzity o umožnění platby poplatku formou splátkového kalendáře. Na tuto formu placení není právní nárok.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info