Poplatky spojené se studiem

Poplatky spojené se studiem nejsou školným, nejsou tedy vyměřovány všem studentům od počátku každého studia. Studenti bakalářských a magisterských studijních programů jsou povinni hradit tyto poplatky, až pokud naplní zákonem stanovené podmínky.

Právní úprava procesu vyměřování poplatku spojeného se studiem

Typy poplatků

V souladu s výše uvedenou právní úpravou jsou na Masarykově univerzitě vyměřovány tyto typy poplatků:

  • Poplatek za studium – § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách

Poplatek za studium podle § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách je vyměřován studentům bakalářských a magisterských studijních programů, kteří překročili standardní dobu svého studia zvětšenou o jeden rok. Do této doby studia je nutno počítat doby všech předchozích studií, která byla ukončena jinak než řádně, pokud po jejich ukončení student neukončil řádně studijní program stejného typu. Doba, kdy student studoval více takových studijních programů souběžně, se počítá jen jednou. Doba přerušení studia a doba studia v uznané době rodičovství (§21 odst. 1 písm. f zákona o vysokých školách) se do doby studia rozhodné pro vznik poplatkové povinnosti nepočítá.

  • Poplatek za studium ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce – § 58 odst. 4 zákona o vysokých školách

Poplatek za studium ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce jsou povinni hradit studenti, kteří studují v takovém studijním programu (bakalářském, magisterském nebo doktorském).

Poplatky pro akademický rok 2024/2025

dle ustanovení § 58 zákona č. 111/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Výše poplatku za studium dle § 58 odst. 3

(poplatek za započatých šest měsíců studia)

při překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok

o méně než 6 měsíců

o 6 měsíců a více, a současně o méně než 12 měsíců

o 12 měsíců a více, a současně o méně než 18 měsíců

o 18 měsíců a více

24 000 Kč

33 000 Kč

42 000 Kč

51 000 Kč

Výše poplatku za studium ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce dle § 58 odst. 4

(poplatek za akademický rok)

Fakulta

Bakalářský a magisterský nenavazující studijní program v cizím jazyce

Magisterský navazující studijní program v cizím jazyce

Doktorský studijní program v cizím jazyce

PrF

-----

-----

Comparative Constitutional Law; Comparative Corporate, Foundation and Trust Law; Legal Theory and Public Affairs: 12 500 Kč

Intellectual Property Law; Law of Information and Communication Technologies: 25 000 Kč

LF

General Medicine: 380 000 Kč

Dentistry: 400 000 Kč

-----

0 Kč

PřF

Data Analysis: 14 000 EUR

ostatní: 3 000 EUR

Geography of Global Environmental Change: 4 500 EUR

ostatní: 3 000 EUR

3 000 EUR

FF

3 000 EUR

English Language and Literature; North-American Culture Studies: 3 000 EUR

Medieval Latin Language and Literature: 1 500 EUR

Visual Cultures and Art History: 1 250 EUR

English Linguistics; Literatures in English; Comparative Indo-European Linguistics: 2 000 EUR

Study of Religions: 500 EUR

ostatní: 2 500 EUR

PdF

2 400 EUR

2 400 EUR

2 200 EUR

FaF

7 000 EUR

-----

0 EUR

ESF

95 000 Kč

95 000 Kč

0 Kč

FI

0 EUR

3 000 EUR

0 EUR

FSS

3 000 EUR

3 000 EUR

1 500 EUR

FSpS

-----

-----

1 000 EUR

Poplatky v jednotlivých akademických letech

Proces vyměřování poplatků za studium na Masarykově univerzitě (poplatku dle § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách)

Poplatek za studium je vyměřován děkanem fakulty studentům po splnění zákonem stanovených podmínek na dalších šest započatých měsíců studia písemným rozhodnutím vydaným do 30 dní po zjištění skutečnosti, že student zákonné podmínky pro vyměření splnil. Rozhodnutí o poplatku je doručováno v písemné podobě do vlastních rukou studenta prostřednictvím České pošty na kontaktní adresu uvedenou v Informačním systému Masarykovy univerzity. Rozhodnutí děkana nabývá právní moci po uplynutí třiceti dní od doručení rozhodnutí studentovi, pokud student nepodá v této lhůtě odvolání. Poplatek je splatný ve lhůtě devadesáti dní ode dne doručení rozhodnutí o jeho vyměření.

Přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem

Student má podle ustanovení § 68 odst. 4 zákona o vysokých školách právo podat odvolání proti rozhodnutí ve lhůtě třiceti dnů ode dne jeho oznámení. Zmeškání této lhůty lze prominout jen ve zcela výjimečných případech z velmi závažných důvodů. Děkan může v rámci řízení o odvolání v odůvodněných případech své rozhodnutí zrušit nebo změnit (pokud zjistí rozpor svého rozhodnutí s předpisy). V případě, že děkan takový rozpor nezjistí, předá žádost studenta rektorovi Masarykovy univerzity. Rektor znovu rozhodnutí děkana přezkoumá, a pokud jej uzná souladným s předpisy, může v rámci své pravomoci (dle § 58 odst. 7) též rozhodnout o prominutí nebo snížení poplatku. Při posuzování žádosti studenta o prominutí nebo snížení poplatku je přihlíženo především k jeho studijním výsledkům, sociální situaci rodiny, zdravotním důvodům, účasti na studijním pobytu v zahraničí nebo k reprezentaci Masarykovy univerzity. Podrobnější informace o zásadách rozhodování rektora o snížení či prominutí poplatku za studium jsou zveřejněny ve Sdělení rektora Masarykovy univerzity č. 1/2017. Souvisejícím dokumentem je Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.

Odvolání se podává na studijním oddělení příslušné fakulty. Veškerá tvrzení studenta, která nejsou ověřitelná v Informačním systému Masarykovy univerzity, musí být řádně doložena. Rozhodnutí o odvolání nabývá právní moci dnem doručení studentovi a opravné prostředky proti němu nejsou přípustné. Student může po nabytí právní moci svého rozhodnutí požádat elektronicky v Informačním systému Masarykovy univerzity o umožnění platby poplatku formou splátkového kalendáře. Na tuto formu placení není právní nárok.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info