Sexuální obtěžování

Na vysoké škole, a MU není výjimkou, jsou studenti bráni již jako dospělí. Přináší to s sebou nové možnosti, výzvy, ale i nebezpečí, která mohou na akademické půdě zkomplikovat nejednu situaci. Příkladem je překračování hranic profesionálního vztahu mezi vyučujícími a studenty. Toto překračování hranic nemusí být vždy nutně negativní. Občas je příjemné narazit na vyučujícího, který se vůči studentům chová jako starší kamarád. Nicméně existují určité hranice, zejména když se jedná o nepříjemné či obtěžující chování. Například sexuální obtěžování.

Co je a není sexuální obtěžování

Jako sexuální obtěžování je obecně chápáno nevítané, nevhodné a urážlivé chování se sexuálním podtextem, které jedinec vnímá jako nežádoucí. Nemusí jít jen o fyzický kontakt a už vůbec ne jen o pohlavní styk. Patří sem i různé formy psychického nátlaku, jako je například odlišné zacházení na základě pohlaví, materiály zobrazující ženy či muže jako sexuální objekty, nevhodné komentáře na tělo a vzhled, lechtivé vtipy, ponižující či zahanbující poznámky, pozornost ve formě obtěžujících e-mailů nebo nevyžádaných sexuálních návrhů. Všechny tyto věci mohou vytvořit nepříjemné studijní prostředí i atmosféru mezi studentem a vyučujícím, případně mezi studenty navzájem. Mohou se odehrávat jak ve výuce, tak i mimo ni během konzultací, praxí nebo různých exkurzí mimo prostor školy. Přestože jde při sexuálním obtěžování zejména o zneužití mocensky nerovného postavení (např. vyučující - studující), může dojít také k opačné situaci.

Za sexuální obtěžování je však možné považovat jen takové chování, které je nechtěné a kde se na jedné straně vyskytuje nevole či nesouhlas. Partnerské vztahy mezi studenty a vyučujícími nejsou nijak zakázány, nicméně mohou zapříčinit drobné i větší napětí v akademickém okolí. Proto je v těchto případech lepší vyčkat s navázáním vztahu do okamžiku, kdy zanikne přímá formální vazba mezi učitelem/kou a studentem/kou nebo domluvit si převedení do jiného kurzu či k jiným vyučujícím, je-li to možné.

Jak se zachovat a kde hledat pomoc

Nejdůležitější je v takové situaci nebát se o svém problému hovořit. Je totiž zbytečné nechávat v sobě narůstat úzkost, snižovat své sebevědomí pocitem osobního selhání z toho, že nemůžete nebo neumíte situaci vyřešit. Ještě horší je například nedokončit předmět nebo dokonce předčasně ukončit studium s tím, že si tuto nepříjemnou zkušenost ponesete do dalšího profesního i osobního života. Nepřistupujte proto na chování dotyčného/dotyčné (v případech pozdějších problémů by se mohlo stát, že budete posuzováni jako dva dospělí lidé, kteří se na dané situaci vzájemně dohodli). Řekněte dotyčnému/dotyčné ne – požádejte ho/ji, aby svého chování zanechala. Zbytečně ho/ji neprovokujte žádnými úsměvy, vtipy, opětováním flirtu a podobně. Pokud by snad došlo přímo ke znásilnění, je třeba se ihned obrátit na policii.

Co můžete udělat sami? Napsat dopis, ve kterém dotyčnému/dotyčné sdělíte, že jeho/její chování považujete za nevhodné a netolerovatelné. Pro všechny případy si lze schovat jeho kopii nebo pohlídat zprávu o doručení, pokud jde o e-mail. Měl by obsahovat popis chování, které se Vám nelíbí, popis Vašich pocitů a návrh dalšího postupu.

Je také možné se s danou osobou setkat osobně. Osobní setkání je o něco náročnější a je třeba se na něj předem připravit. Někdy je však takové setkání jednoznačnější a efektivnější. Mělo by proběhnout na veřejném místě nejlépe někde v areálu školy. Je dobré si s sebou vzít i někoho dalšího pro vlastní pocit bezpečí a případné svědectví. Na jeho základě pak můžete vypracovat i záznam o setkání.

V případě, že výše zmíněné osobní setkání či dopis nevede k žádnému výsledku/změně, je možné např. požádat o převedení k jinému vyučujícímu či požádat o projednání vedoucího/vedoucí katedry. Je také možné podat stížnost, která je obecně prostředkem, jímž je možné upozornit na nežádoucí postup, chování či skutečnost. Jak postupovat při podávání stížnosti se dozvíte v části Práva studenta – žádosti, opravné prostředky, stížnosti.

Obecně kdykoli se na univerzitě ocitnete v situaci, která Vám nepřijde běžná nebo Vám bude nepříjemná, můžete kontaktovat Poradenské centrum MU, které nabízí mimo jiné i anonymní a bezplatné psychologické služby a pomůže Vám situaci citlivě vyřešit. V závažných případech lze samozřejmě vyhledat i pomoc klinického psychologa.

Odkazy

  • Brožurka na téma sexuální obtěžování - KOLÁŘOVÁ, Kateřina, PAVLÍK, Petr a SMETÁČKOVÁ, Irena. Co je sexuální obtěžování a jak se mu bránit: příručka pro studující vysokých škol. 1. vyd. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2009. 31 s. ISBN 978-80-87398-10-4. Dostupné také z: http://www.fhs.cuni.cz/gender/pdf/metodika_pro_studenty_FINAL.pdf.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info