Baví vás dělat věci pro ostatní studenty a univerzitu?

Stipendijní program rektora MU na podporu studentských aktivit  podporuje studentské aktivity, které překračují rámec jedné fakulty, případně Masarykovy univerzity. Tyto aktivity mají vazbu zejména na rozvoj formálního a neformálního vzdělávání, podporu strategických cílů a rozvoje hodnot MU a reprezentaci univerzity (v oblasti sportovní, kulturní, společenské, vědeckovýzkumné).

Dále jsou podporovány aktivity studentů, kteří se rozhodli zapojit do humanitárních aktivit, vykonávaných zejména prostřednictvím humanitárních či charitativních organizací, které jsou zaměřeny na pomoc, právní a sociální služby, poradenství, resp. další vhodné aktivity, směrem k osobám v tíživé životní situaci.

Stipendijní program rektora MU je stanoven Opatřením Masarykovy univerzity č. 15/2018.

Formulář žádosti o přiznání stipendia rektora MU je k dispozici zde v IS MU. Vyplněný formulář je nutné vložit do dokumentového serveru, do složky s příslušným názvem. Termíny pro sběr žádostí v roce 2024 jsou: 29. 2., 15. 5. a 15. 10., v případě potřeby bude otevřen mimořádný sběr na začátku prosince.

Minimálními náležitostmi žádosti jsou jméno, příjmení a UČO studenta, fakulta, jejímž je žadatel studentem, typ studia, studijní obor, popis projektu (aktivity) na nějž bude stipendium použito, období a místo realizace projektu, popis zaměření na akademický život (přínos pro MU),finanční rozvaha projektu, zda student žádá o bezplatný výdej propagačních předmětů, zda jsou plánovány propagační aktivity projektu a sdělení, zda bylo o finanční podporu projektu požádáno i u jiných subjektů v rámci MU nebo mimo MU.  

Student, jemuž bylo stipendium přiznáno, je povinen zajistit řádnou realizaci projektu (aktivity) v souladu s obsahem podané žádosti a odevzdat závěrečnou zprávu z tohoto projektu (aktivity), včetně vyúčtování a fotodokumentace do 14 dnů od jeho ukončení.

Stipendijní komise rektora na svém jednání dne 18. 10. 2022 stanovila, že podpora studentských projektů se nevztahuje na cestovní náklady třetích osob.

Nevíte? Tápete?
Jsme jedno ucho

Bez popisku


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info