Sociální politika a sociální práce

Doktorské studium v prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Podat přihlášku

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2024.

Co se naučíte

Posláním doktorského studia Sociální politiky a sociální práce (dále jen SPSP) je vzdělávat odborníky zaměřené na zkoumání a koncipování pomoci lidem, kteří prožívají nesnáze ve vzájemných vztazích se společností, případně s podmínkami života ve společnosti. Předmětem zkoumání a koncipování jsou přitom programové intervence sociální politiky nebo případové intervence sociální práce, sociální problémy nebo životních situace, a dále koncipování, implementace nebo evaluace konkrétních opatření. Předmětem zkoumání a koncipování jsou přitom situace, problémy a opatření na mezinárodní, národní, regionální nebo místní úrovni, nebo na úrovni organizací, sítí pomoci, případu apod. Cílem studia je připravit špičkové odborníky, kteří dovedou napomáhat realizaci výše uvedeného poslání samostatnou výzkumně analytickou činností, evaluací stávajících nebo koncipováním nových opatření, řízením jejich implementací nebo každodenní koordinací vzájemně provázaných služeb a opatření. Součástí studia SPSP je mj. Oborová zkouška ze sociální práce.

„Využít výzkum při zlepšování kvality pomáhajících intervencí“

NOVÁ:

Cílem programu je příprava odborníků zaměřených na zkoumání témat sociální a veřejné politiky, sociální práce a programů personálního rozvoje.

Předmětem zkoumání jsou programové intervence sociální a veřejné politiky, sociálních problémů, obtížných životních situací, intervence sociální práce a zavádění konkrétních opatření i hodnocení jejich účinnosti.

Absolventi programu jsou schopni dosáhnout uvedeného cíle prostřednictvím vlastní výzkumné činnosti, hodnocením stávajících nebo přípravou nových opatření a jejich implementací v praxi. To dokáží na mezinárodní, národní, regionální a místní úrovni.

Absolventi programu jsou připraveni na další vědeckou kariéru v domácích a mezinárodních akademických institucích, také na uplatnění v organizacích veřejné správy, sociální politiky, sociální práce a sociálních služeb.

Praxe

Praxe v programu DSP SPSP vychází z předpokladu, že formou praxe odpovídající doktorskému studiu a cílům daného programu je účast studentů na realizaci projektů aplikovaného výzkumu, včetně zaměření disertací na výzkumné otázky, jejichž zodpovězení přináší poznatky validní z hlediska teorie a je současně aplikovatelné při řešení problémů nebo rizik provádění programových intervencí sociální politiky nebo případových intervencí sociální práce. Do projektů aplikovaného výzkumu se studenti zapojují prostřednictvím CEPRES (Centrum praktických a evaluačních studií), které působí při Katedře SPSP (viz http://www.cepres-muni.cz).

NOVÁ:

Výzkumné i pedagogické znalosti a dovednosti jsou rozvíjeny prostřednictvím praktického vykonávání daných činností (learning by doing).

Výzkumné kompetence: studenti realizují vlastní výzkumné projekty. Hledají výzkumné otázky a hypotézy, tvoří design výzkumných studií, realizují sběr dat a jejich analýzu, píší publikace, získávají praktické zkušenosti s publikačním procesem a zpřístupňují odborné poznatky široké veřejnosti.

Pedagogické kompetence: studenti jsou zapojeni do všech typů pedagogické činnosti. Komunikují se studenty, administrativně se podílí na chodu předmětů, hodnotí úkoly studentů, vyučují semináře a přednášky, vedou a oponují bakalářské závěrečné práce.

Rozvoj výzkumných i pedagogických kompetencí probíhá pod supervizí školitele, zkušenějších výzkumníků/pedagogů a prostřednictvím spolupráce se zahraničními odborníky.

Chcete vědět víc?

https://spsp.fss.muni.cz/

CEPRES (Centrum praktických a evaluačních studií), které působí při Katedře SPSP (viz http://www.cepres-muni.cz)

Uplatnění absolventů

Absolventi doktorského studia SPSP nacházejí uplatnění ve výzkumných a akademických organizacích, v organizacích veřejné správy, sociální politiky, sociální práce a sociálních služeb. V těchto organizacích se stávají výzkumníky, tvůrci koncepcí a programů, učiteli vyšších odborných škol a universit. Prosazují se jako autoři strategií řešení sociálních problémů nebo podpory zvládání obtížných životních situací na všech úrovních působení (národní, oblastní i lokální), jako poradci a experti politických subjektů, státní správy nebo nevládních (i nadnárodních) organizací.

NOVÁ:

Hlavní oblastí uplatnění absolventů jsou mezinárodní a domácí výzkumné a akademické organizace, organizace veřejné správy, sociální politiky, sociální práce a sociálních služeb.

V těchto organizacích se stávají výzkumníky, tvůrci koncepcí a programů, pedagogy. Uplatňují se jako autoři strategií řešení sociálních problémů nebo podpory zvládání obtížných životních situací na všech úrovních působení (národní, oblastní i lokální), jako poradci a experti politických subjektů, státní správy nebo nevládních (i nadnárodních) organizací.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. ledna – 30. dubna 2024
Termín pro vložení doplňujících materiálů do e-přihlášky: do 31. května 2024
Termín přijímací zkoušky: 17. června 2024 - 21. června 2024
Hranice úspěšnosti: 60 bodů (z maximálních 100 bodů)
Doplňující materiály:

 • záměr disertačního výzkumu
 • strukturovaný profesní životopis
 • kopie magisterského diplomu
 • seznam publikovaných prací, příp. separáty
 • souhlas budoucího školitele/ školitelky


Podrobné informace k přijímacímu řízení s nástupem do semestru podzim 2024


Podmínky přijímacího řízení:
Kromě obvyklých předpokladů přístupu k přijímacímu řízení do DS (vysokoškolský diplom magisterské úrovně, schopnost práce s literaturou v relevantním cizím jazyce) specifikovala oborová rada další dva předpoklady přístupu k přijímacímu řízení do DSP SPSP. Prvním je vzdělání odpovídající úrovně v oboru Sociální politika, Sociální práce nebo v příbuzném společenskovědním oboru (např. Sociologie, Pedagogika, Psychologie, Veřejná ekonomie apod.). Pokud se jedná o příbuzný obor, relevanci orientace nabytého vzdělání uchazeče obvykle individuálně konzultuje a posuzuje předseda oborové rady. Zpravidla tak činí s přihlédnutím k záměru disertačního výzkumu uchazeče, resp. k uchazečovu výkladu návaznosti teorie absolvovaného oboru a záměru disertačního výzkumu na problematiku disciplíny veřejná sociální politika nebo disciplíny sociální práce. Druhým předpokladem je předložení relevantním způsobem pojednaného záměru disertačního výzkumu. Tyto záměry konzultují uchazeči s pracovníky DSP SPSP (potenciálními vedoucími disertačních prací) předem. Účelem konzultací je jednak propojit tematické zaměření uchazeče s tematickým zaměřením potenciálního vedoucího disertační práce, a dále sdělit studentovi informace o očekávané struktuře záměru. Očekává se, že záměr disertačního výzkumu obsahuje výzkumný cíl a jeho zdůvodnění, vysvětlení teoretického východiska konceptualizace výzkumného cíle, nástin metodického postupu zkoumání a přehled relevantní literatury užité při formulování záměru. Kvalita zpracování záměru disertačního výzkumu je předmětem diskuse a rozhodujícím kritériem rozhodování o přijetí či nepřijetí uchazeče.
Tematické okruhy:

 • Institucionalizace sociální práce a její dílčí aspekty
  • Identita sociální práce
  • Legitimita sociální práce
  • Standardizace očekávání vůči sociální práci
  • aj.
 • Etika sociální práce
 • Teorie a metody sociální práce
 • Organizace a kultura služeb sociální práce
 • Dilemata sociálních pracovníků
 • Pracovní podmínky a zájmy sociálních pracovníků
 • Organizační změna a podmínky rozvoje pomáhajících organizací a organizací sociálních služeb
 • Existenciální nouze jako předmět intervence sociální práce a sociálních služeb
 • Hodnocení programů intervence a pomáhajících intervencí do životních situací klientů sociální práce (jedinců, skupin nebo komunit)
 • Organizace a kultura služeb sociální práce
 • Mediace
 • Komunitní plánování
 • Role sociálních pracovníků v procesu koordinace sociálních služeb, případně sociálních a zdravotních služeb
 • Participace klientů v procesu tvorby a realizace intervencí sociální práce nebo sociálních služeb
 • Občanské poradenství
 • Implementace programů sociální politiky
 • Chudoba, role sociálních transferů při eliminaci chudoby
 • Klíčové problémy (dilemata) soudobého sociálního státu
 • Kulturní kontexty tvorby a realizace programů sociální politiky
 • Marginalizace na trhu práce a opatření ve prospěch ohrožených skupin
 • Opatření sociální (veřejné politiky) a nezaměstnanost
 • Politika pracovního trhu, hodnocení programů zaměstnanosti
 • Role sociální politiky při harmonizaci pracovního a rodinného života
 • Sociální exkluze a sociální inkluze – plány, programy, intervence
 • Soudobé trhy práce a Evropská strategie zaměstnanosti
 • Politika sociálních služeb


Uchazeči mohou navrhovat vlastní témata, která mohou být rovněž přijata, pokud korespondují se zaměřením programu SPSP.
Důležité informace: https://spsp.fss.muni.cz/

Kritéria hodnocení

Maximální možný počet dosažených bodů u přijímací zkoušky činí 100 bodů. Pro úspěšné složení přijímací zkoušky je nutné získat minimálně 60 bodů.

Kritéria hodnocení uchazečů:

 • Výzkumný projekt jako podklad pro přípravu disertační práce - max. 60 bodů
 • Odborné znalosti v dané výzkumné oblasti - max. 20 bodů
 • Jazykové znalosti (anglický jazyk aktivně slovem i písmem) - max. 10 bodů
 • Předchozí zkušenosti ve výzkumu - max. 10 bodů

Termíny

1. 1. – 30. 4. 2024

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Informace o studiu

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština
Oborová rada a oborové komise

Váháte? Máte otázku? Pošlete nám e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Sociální politika a sociální práce? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info