Aplikovaná fyzioterapie

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Absolvováním tohoto programu se stanete kvalifikovanými specialisty s vysokoškolským vzděláním, díky kterému budete oprávněni vykonávat činnosti na úseku léčebně-preventivní péče v rámci léčebné rehabilitace a dalších složek ucelené rehabilitace a na odpovídajících pracovištích ve státním i soukromém sektoru. Prohloubíte si teoretické vědomosti a praktické dovednosti, získané během studia bakalářského studia Fyzioterapie.

Studium je rozděleno na teoretickou a praktickou část. Praktická klinická výuka
probíhá v odborných učebnách a přímo ve zdravotnických zařízeních. Předepsané
klinické části studia jsou uskutečňovány formou klinických cvičení a stáží. O prázdninách vás pak čeká odborná praxe.

Dvouleté magisterské studium ukončíte vypracováním diplomové práce, která je aplikačně a experimentálně zaměřena a směřuje k výchově k vědecké práci. Ověříte si tak vědomosti a dovednosti nabyté v průběhu studia.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Zajímá vás práce s lidmi?
  • Chcete pomáhat lidem při udržení dobrého zdravotního stavu a zlepšovat jejich zdravotní stav po operacích či úrazech?
  • Chcete pomáhat lidem, které trápí bolesti či poruchy pohybového aparátu?
  • Máte zájem o vědecko-výzkumnou činnost ve fyzioterapii a rozšíření
    znalostí a dovedností nabytých v bakalářském studiu Fyzioterapie? 

Pro absolvování navazujícího studijního programu Fyzioterapie musíte absolvovat bakalářský program Fyzioterapie, kterým se získává odborná způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta. Bez jeho absolvování není možné pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

Praxe

Při studiu vás čekají klinická cvičení, stáže a prázdninová praxe.

Klinická cvičení v průběhu studia budou probíhat na lůžkových odděleních nemocnic s různým odborným zaměřením. Díky klinickým cvičením a stážím si prohloubíte znalosti a dovednosti v diagnostických, terapeutických a preventivních postupech v oblasti fyzioterapie, v postupech manuální terapie dle Levita a v dalších technikách.

Ucelené období praktické výuky je také směřováno na poskytování specializované
fyzioterapeutické péče
a probíhá v ambulantních zařízeních na specializovaných
pracovištích, kterými jsou dětská neurologie, dětská ortopedie, urologie,
gynekologie, spinální jednotka a ambulance psychiatrie
.

Díky praxím navštívíte v průběhu semestru většinu brněnských nemocnic, které jsou našimi smluvními pracovišti: Fakultní nemocnici Brno, Vojenskou nemocnici či Nemocnici u Milosrdných bratří. Praktické znalosti získáte i v Centru Kociánka, ParaCentru Fenix nebo v Domově pro seniory Věstonická v Brně.

O prázdninách budete praxi plnit ve Fakultní nemocnici u sv. Anny.

Uplatnění absolventů

Absolvováním studia se stáváte odborným fyzioterapeutem se specializovanou způsobilostí. Uplatnění najdete na odděleních léčebné rehabilitace a fyzioterapie, v rehabilitačních centrech a na všech odděleních nemocnic včetně jednotek intenzivní péče (JIP).

Dále pak v rehabilitačních ústavech, v ústavech sociální péče, v lázních, na jednotkách a odděleních léčby bolesti a v dalších zařízeních, a to s využitím velké šíře neinvazivních a nefarmakologických fyzioterapeutických postupů.

Budete připraveni být součástí širšího týmu pro koordinaci péče o nemocné jak s akutním, tak i chronickým onemocněním v rámci komplexního rehabilitačního procesu. 

Kromě toho budete připraveni pokračovat v další vědecko-výzkumné kariéře formou doktorského studia, uskutečňovaného na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity.

Díky kvalitní praktické i teoretické výuce budou vaše schopnosti zcela srovnatelné s aktuálními světovými trendy. Dosažená úroveň erudice je zárukou bezproblémového uplatnění na trhu práce jak v České republice, tak i v zemích Evropské unie.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 1. – 30. 4. 2024)

Přijímací zkoušky se konají 20. června 2024 formou písemných testů. Jsou testovány znalosti z bakalářského studia Fyzioterapie. Test se skládá z 80 otázek s nabídnutými odpověďmi, jen jedna odpověď je správná. Každá správná odpověď je ohodnocena jedním bodem. Za nesprávnou odpověď se body neodčítají. Délka trvání testu je 90 minut. Maximální počet bodů je 80. Podmínkou pro podání e-přihlášky ke studiu je studium 3. ročníku bakalářského studijního programu Fyzioterapie anebo jeho absolvování. Bakalářské studium musí být absolvováno do 20. 6. 2024, před vykonáním přijímací zkoušky do navazujícího studijního programu, nejpozději pak před distančním zápisem do studia, tj. do 7. 7. 2024. Do 30. 4. 2024 musí uchazeč vložit do elektronické přihlášky kopii/scan diplomu z bakalářského studia, pokud je již absolventem příslušného bakalářského studia nebo zaslat na studijní oddělení originální úřední potvrzení ze studijního oddělení VŠ o právě studovaném bakalářském programu/oboru a termínu konání SZZ (tj., že bude do 20. 6. 2024, resp. nejpozději do 7. 7. 2024 absolventem uvedených bakalářských programů/oborů.) Uchazeč, který ukončil bakalářské studium do roku 2023 doplní/vloží do elektronické přihlášky kopii/scan bakalářského diplomu. V přijímacím řízení do prezenční formy studia nebudou žádná jiná kritéria zohledněna. Uchazeči navržení pro přijetí musí před distančním zápisem vložit do své e-přihlášky autorizovanou konverzi bakalářského diplomu (ČR a SR) anebo nostrifikace, doložky o uznání zahraničního bakalářského vzdělání v ČR, poté je povolen distanční zápis do studia tak, aby byl proveden do 7. 7. 2024.(Studenti a absolventi bakalářského studia na LF MU potvrzení o studiu pro potřeby e-přihlášky nevkládají, lze stáhnout z ISu. V případě návrhu na přijetí vkládají příslušný elektronický diplom vystavený na MU anebo u dřívějších studií bakalářského programu prostou kopii Bc. diplomu.)

Kritéria hodnocení

Písemný test sestává z 80 otázek z bakalářského studia, správná odpověď je ohodnocena 1 bodem, max. počet bodů je 80. Na základě bodového ohodnocení bude z uchazečů vytvořen pořadník. Pro přijetí ke studiu je nutné umístění v pořadí, které nepřesáhne stanovený počet přijatých. Předběžně uváděný počet přijatých je pouze orientační, konečný počet závisí na počtu uchazečů a úrovni znalostí prokázaných při přijímací zkoušce.

Doporučená literatura

Tématické okruhy k přijímacím zkouškám: https://is.muni.cz/do/med/web_lf_mu/uchazeci/spolecne_dokumenty_bc_mgr_nmgr/materialy_k_prijimaci_zkousce/Tematicke_okruhy_a_doporucujici_literatura_k_prijimacim_zkouskam_pro_N-Mgr.pdf


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:


Podrobné informace o předmětech studijního plánu

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Lékařská fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Aplikovaná fyzioterapie? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.

Konzultant programu

e‑mail:

Mgr. Leona Dunklerová

Konzultant programu

e‑mail:

prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info