Učitelství fyziky pro střední školy

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Studijní program navazuje na bakalářské studium Fyzika se zaměřením na vzdělávání a je nutným stupněm k získání kvalifikace k práci středoškolského učitele. Studium je povinně dvouoborové, dnes říkáme sdružené, k fyzice si tedy budete muset vybrat ještě druhý obor, pravděpodobně ten, který jste studovali již v bakalářském studiu. Nejčastější kombinací je matematika, ale fakulta nabízí i jiné možnosti: chemii, biologii a ve spolupráci s jinými fakultami Masarykovy univerzity také informatiku a tělocvik.

„Připravujeme učitele i pro vaše děti.“

Navazující magisterské studium předpokládá, že jste dostatečně vybaveni matematickými a fyzikálními znalostmi a schopnostmi. Z odborných fyzikálních předmětů vás čeká pouze Astrofyzika a Struktura a vlastnosti látek.

Podstatnou součástí přípravy na profesi středoškolského učitele budou oborově didaktické předměty a rozsáhlejší pedagogické praxe. Obecný pedagogicko-psychologický základ z bakalářského studia zde bude doplněn několika již více prakticky orientovanými předměty.

Přírodovědecká fakulta věnuje velkou pozornost popularizaci fyziky mezi žáky nižších stupňů škol a do těchto aktivit zapojuje i studenty učitelských oborů. Budete-li chtít, můžete po celé studium pracovat s dětmi, získat kredity a přivydělat si.

Studium na Přírodovědecké fakultě není masová záležitost a probíhá v malých skupinkách. Pro vaše učitele nebudete jen jedním z nepřehledného davu, naopak se můžete těšit na individuální přístup.

Je studium programu pro vás?

Je pravděpodobné, že se o studium programu Učitelství fyziky zajímáte jako končící student bakalářského programu Fyzika se zaměřením na vzdělávání. Pokud vám stále zůstává odhodlání stát se středoškolským učitelem, je tento program nejlepší volbou. Samozřejmým předpokladem je dobré zvládnutí základního vysokoškolského kurzu obecné a teoretické fyziky. S tímto musíte počítat, zejména pokud k nám přicházíte z jiného studijního programu, případně z jiné vysoké školy.

Nebudete se už příliš učit novou fyziku. Hlavním tématem bude, jak máte sami fyziku co nejsrozumitelněji a zajímavě učit a dostanete se mnohem těsněji k učitelské praxi a práci s dětmi. Při tom vám budou nápomocni nejen akademičtí pracovníci fakulty, ale také zkušení středoškolští učitelé a možná překvapivě i středoškolští studenti.

Praxe

Oproti bakalářskému stupni je pedagogická praxe mnohem rozsáhlejší. Budete povinně absolvovat dvě průběžné pedagogické praxe (a obdobnou dvojici ve druhém aprobačním oboru) a jednu závěrečnou souvislou praxi, během které se na dva týdny stanete členem pedagogického sboru vybrané střední školy. Alespoň jednu z pedagogických praxí povinně doprovází předmět Reflexe praxe, ve kterém budete mít možnost diskutovat a řešit jednotlivé pedagogické situace, se kterými jste se na praxi setkali.

Část praktické výuky se odehrává i na Přírodovědecké fakultě. V předmětu Reflektivní seminář si možná poprvé vyzkoušíte své učitelské dovednosti před středoškolskými studenty a před středoškolským a vysokoškolským učitelem. Všichni účastníci semináře přispějí okamžitou reflexí k vašemu rychlému odbornému růstu.

Uplatnění absolventů

Po absolvování programu se uplatníte primárně jako učitelé fyziky na středních školách, případně na druhých stupních základních škol nebo nižších stupních víceletých gymnázií. Studiem fyziky s matematikou však získáte i obecné schopnosti analytického a kritického myšlení, které spolu s pedagogickými a komunikačními dovednostmi umožní uplatnění i mimo sféru vzdělávání, například v publicistice nebo v marketingu.

Učitelů fyziky je málo a jejich nedostatek se stále prohlubuje. Pro budoucnost naší společnosti to není dobrá zpráva, ale pro vás, budoucí studenty učitelství fyziky, to dobrá zpráva je. Vaši potenciální zaměstnavatelé se o vás budou prát.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 1. – 30. 4. 2024)

Uchazeč vykoná písemnou přijímací zkoušku na úrovni státní bakalářské zkoušky odpovídajícího bakalářského studia.

Uchazeči o učitelské sdružené studium doloží potvrzení o bakalářském studiu se zaměřením na vzdělávání nebo potvrzení o tom, že absolvují během bakalářského studia pedagogicko-psychologické předměty v rozsahu bakalářského studia se zaměřením na vzdělávání. Týká se uchazečů mimo PřF MU, kteří doloží požadované potvrzení na studijní oddělení PřF současně s podáním e-přihlášky, nejpozději však do 30. 4. 2022. Pokud do uvedeného data nebude potvrzení doloženo, nebude přihláška ke studiu zařazena do přijímacího řízení.

Kritéria hodnocení

Výsledek přijímací zkoušky

Doporučená literatura

Viz bakalářská zkouška.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč na magisterském stupni možnost věnovat hlavní část studia (80 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (40 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Kombinace s programy z Přírodovědecké fakulty


Kombinace s programy z Fakulty informatiky

Kombinace s programy z Fakulty sportovních studií

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Učitelství fyziky pro střední školy? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info