Učitelství biologie pro střední školy

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze v kombinaci s jiným programem.

Podat přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2024.

Co se naučíte

Jako absolventi studijního programu Učitelství biologie pro střední školy budete primárně připravováni pro profesi učitelů biologie na střední škole. V průběhu studia získáte vědomosti z dalších biologických disciplín a prohloubíte si své znalosti získané v bakalářském studiu výběrem speciálních odborných předmětů, které budou korespondovat se zaměřením vaší diplomové práce.

V rámci oborové didaktiky získáte teoretické základy a praktické didaktické dovednosti, které vám umožní získané vědomosti redukovat a srozumitelně prezentovat středoškolským studentům. Povinnou, ovšem příjemnou a obohacující součástí studia je pedagogická praxe z biologie na střední škole. Díky teorii i praxi získáte široký rozhled v základních biologických disciplínách. Po úspěšném ukončení studia můžete najít uplatnění ve školství, primárně jako učitelé biologie na SŠ. Svou kariéru ale můžete zahájit i v řadě volnočasových center, např. v centrech ekologické výchovy.

Jak studium probíhá?

Studium kombinuje teoretickou výuku spolu se semináři a s laboratorními cvičeními. Nedílnou součástí studia je didaktické terénní cvičení z botaniky a zoologie. Studenti absolvují cyklus reflektivních seminářů a pedagogických praxí na středních školách v Brně a posléze i v místě svého bydliště, či budoucího působiště.

Budete studovat v moderních prostorách bohunického kampusu. Čekají vás práce v excelentně vybavených laboratořích. V průběhu pedagogických praxí se seznámíte s chodem vybraných brněnských gymnázií. Během studia můžete v rámci projektu Erasmus+ vyjet na zahraniční studijní pobyt a získat tak cenné zkušenosti na některé z partnerských univerzit.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Baví vás všechny oblasti biologie od mikrobiologie přes botaniku, zoologii, molekulární biologii po antropologii a ekologii?
  • Nebojíte se pracovat v laboratoři či se účastnit terénní exkurze?
  • Láká vás práce se studenty?

„Biologie pod školní lupou“

Praxe

V průběhu studia vás čekají dva reflektivní semináře a několik pedagogických praxí. Reflektivní semináře předcházejí pedagogickým praxím. Získáte tak okamžitou reflexi na svůj krátký výukový výstup od kolegů, středoškolských studentů a profesorů.  V průběhu praxí se seznámíte s chodem vybraných gymnázií a povedete několik náslechů a výstupů v biologii.

Chcete vědět víc?

Více informací lze nalézt na stránce Ústavu botaniky a zoologie: http://botzool.sci.muni.cz/

Uplatnění absolventů

Po úspěšném absolvování studia budete kvalifikovaný učitel biologie pro SŠ. Můžete najít uplatnění také jako učitelé základních škol. Řada našich absolventů se uplatní jako pedagogové v domech ekologické výchovy, ve Stanicích mladých přírodovědců, případně na propagačně vzdělávacích úsecích zoologických nebo botanických zahrad.

„Studoval jsem kombinaci učitelských oborů, konkrétně učitelství biologie a geografie a kartografie pro střední školy. Působím dnes jako učitel na druhém stupni základní školy, kde i mně byly kdysi dány výborné základy pro další studium. Vysoká škola mě vybavila znalostmi potřebnými k práci učitele přírodopisu a zeměpisu. Jednak odbornou znalostí přírodnin, procesů a jevů v přírodě, ale i dovednostmi, jak předávat znalosti žákům. Kombinace oborů mi tak poskytla výborný základ a hlavně motivaci pro povolání učitele, které je někdy povoláním nevděčným, ale při každém malém úspěchu, který spočívá v zájmu žáků a žákyň, povoláním krásným a naplňujícím.“

Jiří Záškoda Jiří Záškoda
absolvent a učitel v ZŠ a MŠ Budkov

Podmínky přijetí

Vyžadovány jsou znalosti na úrovni Státních závěrečných zkoušek bakalářského programu Biologie se zaměřením na vzdělávání.

Uchazeči o učitelské sdružené studium doloží potvrzení o bakalářském studiu se zaměřením na vzdělávání nebo potvrzení o tom, že absolvují během bakalářského studia pedagogicko-psychologické předměty v rozsahu bakalářského studia se zaměřením na vzdělávání. Týká se uchazečů mimo PřF MU, kteří doloží požadované potvrzení na studijní oddělení PřF současně s podáním e-přihlášky, nejpozději však do 30. 4. 2021. Pokud do uvedeného data nebude potvrzení doloženo, nebude přihláška ke studiu zařazena do přijímacího řízení.

Kritéria hodnocení

Uchazeči budou přijímáni v pořadí podle dosažených bodů z přijímací zkoušky (z biologie a z druhého předmětu přijímací zkoušky) a podle kapacitních možností programu.

Doporučená literatura

Begon M. a kol., 1997: Ekologie - jedinci, populace a společenstva. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc. Gaisler J., Zima J. 2007: Zoologie obratlovců. Academia, Praha. Gloser J. 1998: Fyziologie rostlin. Skripta, vydavatelství Masarykovy univerzity, Brno. Hendrych R. 1979. Systém a evoluce vyšších rostlin. SPN, Praha. Hudák J. a kol. 1989 : Biológia rastlín, SPN, Bratislava. Janský L., Novotný I. 1981: Fyziologie živočichů a člověka. SZdN Praha. Kalina T., Váňa J. 2005. Sinice, řasy, houby, mechorosty a podobné organismy v současné biologii. Karolinum, Praha. Kousalová I., Kummerová M., Lux A. 2001: Terminologický slovník z cytologie a anatomie rostlin. Skripta, vydavatelství Masarykovy univerzity, Brno. Kousalová I., Kummerová M., Vicherková M. 1998: Praktikum z cytologie a anatomie rostlin. Skripta, vydavatelství Masarykovy univerzity, Brno. Laštůvka Z., Krejčová P., 2000: Ekologie. Konvoj, Brno. Mártonfi P. 2003: Systematika cievnatých rastlín. Skripta, Univezita P. J. Šafárika v Košiciach, Košice. Nečas J. a kol. 2000: Obecná biologie pro lékařské fakulty. H a H., Brno. Nečásek J., Cetl I. a kol. 1979: Obecná genetika, SPN, Praha. Paleček, J. 2000: Biologie buňky. I. a II. Díl. Skripta, Karolinum, Praha. Petrásek R., Šimek V., Janda V. 1992: Fyziologie adaptací u živočichů a člověka. Skripta MU Brno. Poulíčková, A. 2011: Základy ekologie sinic a řas. Vydavatelství Univerzita Palackého, Olomouc, Procházka S. a kol. 1998: Fyziologie rostlin. Academia, Praha. Rosypal S. a kol. 1994 : Přehled biologie. Vyd. II. Upravené. Scientia. Praha. Sedlák E. 2000. Zoologie bezobratlých. Skripta, vydavatelství Masarykovy univerzity, Brno. Townsend C.R. et al. 2010: Základy ekologie. 1. české vydání. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc. Vácha M., Fellnerová I., Bičík V., Petrásek R., Šimek V. (2010) Srovnávací fyziologie živočichů. Vyd. II. Skripta MU, Brno. Váňa J. 2006: Speciální bryologie II/1. Bryophyta (1. část). Učební texty Univerzity Karlovy v Praze, Praha. Váňa J. 2006: Speciální bryologie I. Marchantiophyta, Anthocerotophyta. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze, Praha. Váňa J. 2006: Obecná bryologie. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze, Praha.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Termíny

1. 1. – 30. 4. 2024

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč na magisterském stupni možnost věnovat hlavní část studia (80 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (40 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Kombinace s programy z Přírodovědecké fakulty


Kombinace s programy z Fakulty informatiky

Podat přihlášku

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Učitelství biologie pro střední školy? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Iveta Hodová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info