Pedagogika

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat jednooborově, jednooborově se specializací Školská správa a vzdělávací politika nebo v kombinaci s jiným programem.

Podat přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2024.

Co se naučíte

Jaké jsou zákonitosti učení? Jak funguje škola a školské systémy? Jaké je chování žáků ve třídě a jak můžeme popsat jejich vrstevnické vztahy? Jak se mění vzdělávání ve věku digitálních technologií? To jsou jen některé z otázek, které si klademe při studiu pedagogiky. Hledání odpovědí výzkumnými metodami je důležité nejen pro nové vědecké poznatky, ale také jako základ pro inovace ve vzdělávání, které jsou v současné době tak palčivou otázkou. Přidáte se k nám?

Tento program si klade za cíl především rozvinout a prohloubit vaše znalosti a dovednosti z bakalářského stupně studia. Budete rozvíjet nejen svoje kompetence v oblasti plánování, přípravy a realizace empirického výzkumu, ale i své schopnosti teoreticky zkoumat rozmanité otázky výchovy a vzdělávání.

Studium pedagogiky právě na Ústavu pedagogických věd je jedinečné v několika aspektech. V rámci studia máte možnost zvolit si některou ze studijních specializací a zaměřit se tak na oblast pedagogiky, která je vám blízká. Na našem ústavu si také sami vytvoříte svůj studijní plán. Kromě základních předmětů, jejichž splnění je povinné, si tak kurzy z nabídky povinně volitelných předmětů můžete vybírat zcela libovolně.

Jdeme s dobou a společně se studenty zkoumáme nové trendy v oblasti vzdělávání. Také pravidelně hostíme odborníky ze zahraničí, kteří s námi sdílejí své zkušenosti s novými technologiemi a alternativními přístupy. Sami budete mít také příležitosti vyjet za studiem či výzkumem na naše partnerské univerzity v zahraničí. Povinnou součástí programu je i odborná praxe. Již během studia se tedy seznámíte s možnostmi budoucího profesního uplatnění.

Je studium programu pro vás?

  • Absolvovali jste bakalářský program Pedagogika nebo příbuzný obor?
  • Jste profesionál nebo absolvent vysoké školy a chcete si rozšířit vzdělání nebo doplnit kvalifikaci?
  • Chcete získat vzdělání v oblasti pedagogických věd?
  • Zajímá vás teorie učení a chování žáků?
  • Zajímají vás moderní postupy při učení?

Pokud převažují kladné odpovědi, pak neváhejte a podejte si přihlášku do programu Pedagogika.

Kombinovaná forma studia

Výuka v rámci kombinované formy studia probíhá typicky v pátek – dopoledne i odpoledne, a to jedenkrát za čtrnáct dnů. Díky využívání online výukových systémů však můžete studovat prakticky odkudkoliv a kdykoliv.

Pedagogiku je možné studovat rovněž jako jednooborové studium se specializací na školskou správu a vzdělávací politiku
(v prezenční i kombinované formě).


Studium je provázáno s praxí v partnerských institucích, včetně např. MŠMT.
Absolventi najdou uplatnění v oblasti správy a řízení vzdělávacích institucí, nebo vzdělávací politice, a to nejen v ČR.

Praxe

Součástí programu je povinná praxe, pomocí které získáte nebo si prohloubíte praktické dovednosti a kompetence pro práci ve vzdělávacích institucích (školské správě), ve vzdělávací politice, na poli přípravy a realizace pedagogického výzkumu ve školských i mimoškolských institucích, nebo pro práci v konzultačních společnostech, neziskových organizacích i státních výchovných i vzdělávacích institucích, v nichž se realizují výchovné a vzdělávací aktivity přednostně využívající zkušenostně-reflektivní učení.

Cílem praxe je získat konkrétní pracovní zkušenosti, seznámit se s pracovními podmínkami, náplní práce příslušných pracovníků a pracovními nároky. Posluchači se komplexně seznámí s každodenním fungováním a kulturou konkrétní instituce či oddělení tak, aby si mohli vyzkoušet vlastní schopnosti a předpoklady k práci v oblasti vzdělávání. Ke klíčovým cílům praxe patří „samostatná“ práce studentů. Našimi partnery při realizaci praxí jsou např. odbory školství na krajských či městských úřadech, centra volného času, různé školy a školské organizace.

Chcete vědět víc?

http://pedagogika.phil.muni.cz/

https://pedagogika.phil.muni.cz/pro-uchazece/navazujici-magisterske-studium/skolska-sprava-a-vzdelavaci-politika

Uplatnění absolventů

Jako absolventi budete schopni naplánovat, realizovat a vyhodnotit pedagogický výzkum. Zvládnete analyzovat vzdělávací potřeby různých cílových skupin a navrhnout odpovídající vzdělávací aktivity. Budete umět využívat širokou škálu vzdělávacích metod a tvořivě je upravovat v závislosti na potřebách konkrétních cílových skupin. Dokážete také provádět koncepční, organizační a projektovou činnost ve školství i mimoškolním vzdělávání.

Uplatníte se v různých vzdělávacích institucích, školských i mimoškolských institucích, konzultačních společnostech, různých neziskových organizacích nebo ve státních výchovných a vzdělávacích institucích.

Našimi absolventy jsou například lektoři v institucích formálního i neformálního vzdělávání, výzkumníci, poradci, žurnalisté, pracovníci v institucích státní správy a samosprávy, nebo projektoví pracovníci.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. leden – 30. duben

Komu je program určen: Obor je určen absolventům bakalářského studia stejného nebo obsahově podobného studijního oboru.

Předmět přijímací zkoušky: Přijímací zkoušku tvoří znalostní test obsahující otázky s volnou odpovědí. Otázky vycházejí z témat bakalářských státních zkoušek programu Pedagogika. Délka písemného testu je 60 min.

Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A), velmi dobrým (B) či dobrým (C) prospěchem bakalářskou zkoušku v jednooborovém nebo hlavním studijním plánu programu Pedagogika či Sociální pedagogika a poradenství na FF MU. Od absolvování státní závěrečné zkoušky by však neměly uplynout více než dva roky, tedy čtyři semestry.

O prominutí přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia je potřeba požádat prostřednictvím e-přihlášky. Podklady pro prominutí přijímací zkoušky je třeba vložit nejpozději v den konání příslušné přijímací zkoušky do e-přihlášky do rubriky „Žádost o prominutí přijímací zkoušky“. Uchazeči, kteří konají Státní závěrečnou zkoušku (SZZ) na FF MU ve stejný den jako se koná příslušná přijímací zkouška, mohou pro účely posouzení žádosti vložit do e-přihlášky čestné prohlášení o termínu vykonání SZZ a o jeho výsledku.

Web Ústavu pedagogických věd.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Kritéria hodnocení

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet bodů 100).


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Termíny

1. 1. – 30. 4. 2024

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Podat přihlášku

Jednooborové studium se specializací

V rámci jednooborového studia se specializací má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

Podat přihlášku

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč na magisterském stupni možnost věnovat hlavní část studia (80 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (40 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Pedagogika jako vedlejší program

Kombinace s programy z Filozofické fakulty
Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Podat přihlášku

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Jednooborové studium se specializací

Sdružené studium

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
během aktuálního přijímacího řízení není nabízeno
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ano
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Pedagogika? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. Mgr. Martin Sedláček, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info