Český jazyk a literatura

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat jednooborově se specializací (Čeština jako cizí jazyk, Jazykovědná bohemistika nebo Literárněvědná bohemistika) nebo v kombinaci s jiným programem.

Podat přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2024.

Co se naučíte

Proč studovat navazující magisterský program Český jazyk a literatura na Filozofické fakultě MUNI? Jestliže jste absolvovali bakalářské studium stejného zaměření, završíte tak odborné bohemistické vzdělání. Studium vám rozšíří znalosti z oblasti současné jazykovědy a literární vědy. Zároveň vám v rámci specializačních plánů i díky široké nabídce výběrových kurzů umožní profilaci ve směru, který vás během bakalářského studia nejvíce zaujal.

Zajímáte-li se o studium jazyka a literatury spíše prakticky, máte možnost navštěvovat kurzy odrážející potřeby redakční a ediční práce, korektorské praxe, práce s korpusovými zdroji a počítačovými nástroji apod.

Komu jsou určeny jednotlivé specializace a co program v jejich rámci nabízí?

Jazykovědná bohemistika je určena mj. studentům uvažujícím o budoucí akademické dráze. Kurzy specializační části se orientují především na teoretické poznání jazyka. Nadaní studenti jsou zapojováni do výzkumných aktivit vzdělávacího pracoviště.

Literárněvědná bohemistika je připravena pro uchazeče, kteří se zajímají o literaturu a literární provoz, uvažují o akademické profesi anebo se chtějí stát literárními redaktory v nakladatelstvích, v médiích apod.

Čeština jako cizí jazyk obsahuje prakticky zaměřené kurzy. Jejich realizace probíhá v úzkém kontaktu s domácími i zahraničními institucemi zabývajícími se jazykovou výukou nerodilých mluvčích, integrací cizinců, šířením české kultury v zahraničí apod. Velká poptávka po absolventech takto koncipované specializace garantuje jejich úspěch na trhu práce.

Hlavní a vedlejší studijní plány sdruženého studia umožňují kombinaci s jinými programy na Masarykově univerzitě. Nabízí se například kombinace s jazyky, počítačovou lingvistikou, historií, filozofií, uměnovědnými disciplínami, pedagogikou, psychologií, žurnalistikou, s hudební a výtvarnou výchovou, ale i matematikou apod.

Je studium programu pro vás?

  • Chcete si prohloubit znalosti vývoje a struktury češtiny a osvojit základní metody současné lingvistiky?
  • Chcete rozšířit své znalosti české a světové literatury a poznat současné literárněvědné, kulturologické a interdisciplinární přístupy k literárnímu textu?
  • Plánujete se věnovat profesi založené na práci s informacemi, komunikaci, tvorbě či úpravě textů?
  • Plánujete vyučovat češtinu nerodilé mluvčí?
  • Chcete se připravit na odborné doktorské studium (Ph.D.) českého jazyka nebo české literatury?

„Řeč je sama duše a kultura národa. (K. Čapek)“

„Navzdory váhavému začátku jsem tomuto oboru po prvním semestru propadla. Skvělí vyučující, výjezd do zahraničí a jiné příležitosti během studia mi pomohli lépe pochopit náš mateřský jazyk a uvědomit si jeho unikátnost.“

Gabriela Složilová Gabriela Složilová
studentka programu

Praxe

Ve většině studijních plánů se s praxí nepočítá.

V rámci studijního plánu specializace Čeština jako cizí jazyk je nutno absolvovat předmět Výuková praxe. Praxe je koncipována jako šestitýdenní (s povinností 18 hodin přímé výuky). Během výukové praxe získají studenti zkušenost s výukou češtiny jako druhého/cizího jazyka pro děti a mládež a/nebo pro dospělé. Spolupracovat budou se spřízněnými pracovišti Ústavu českého jazyka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity buď u nás, anebo v zahraničí, a to pod supervizí vyučujících tohoto kurzu a zkušených lektorů ze spřízněných pracovišť.

Kromě aktivit spjatých s vyučovacím procesem (plánování lekce, tvorba výukových materiálů apod.) si studenti prohloubí kompetence v oblasti poskytování i získávání zpětné vazby a v oblasti sebereflexe.

Uplatnění absolventů

Absolventi mohou vykonávat řadu povolání, v nichž se vyžaduje hlubší znalost jazykovědné a literárněvědné bohemistiky.

Mohou se uplatnit na odborných pozicích v tradičních a elektronických médiích, v nakladatelstvích, v kulturních institucích, ve státní správě i v soukromém sektoru, a to jako žurnalisté, redaktoři, tiskoví mluvčí, dokumentátoři, jazykoví poradci, korektoři, lektoři, literárněvědní/jazykovědní badatelé, pracovníci specializovaných akademických nebo paměťových pracovišť apod. Absolventi sdruženého studia mají uplatnění širší, např. ve spojení s dalšími jazyky mohou působit jako překladatelé a tlumočníci.

Předpokládá se, že většina absolventů specializačního studia Literárněvědné či Jazykovědné bohemistiky získá předpoklady k budoucí vědecké práci. Absolventi specializačního studia Češtiny jako cizího jazyka se uplatní zejména jako lektoři češtiny pro nerodilé mluvčí (děti i dospělé), a to v soukromém i státním sektoru, dále v široké škále aktivit organizací zaměřených na integraci cizinců a jako pracovníci vzdělávacích a kulturních českých institucí v zahraničí.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. leden – 30. duben

Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia stejného oboru/programu nebo oboru / programu, jehož náplň je velmi blízká programu Český jazyk a literatura na FF MU (příbuznost bude posouzena na základě založené přihlášky ke studiu, ke které bude přiložen výpis ze studijní evidence daného Bc programu). U uchazečů o studium se předpokládá znalost českého jazyka minimálně na úrovni C1 (U nerodilých mluvčích hlásících se do specializace Čeština jako cizí jazyk, kteří nevykonali maturitní zkoušku z českého jazyka na střední škole v České republice, je součástí přijímacího řízení zkouška jejich jazykové úrovně. V rámci této zkoušky na úroveň C1 je podmínkou přijetí výsledná známka v hodnotě 1 nebo 2. Zkouška trvá několik hodin a ověřuje jazykové a pravopisné znalosti uchazeče, jeho písemný a ústní projev a porozumění mluvenému textu. Zkouška jazykové úrovně bude prominuta uchazečům-nerodilým mluvčím, kteří absolvovali bakalářský program B-CJ_ Český jazyk a literatura na FF MU).

Předmět přijímací zkoušky: Dvoukolové přijímací řízení. Vyžadují se znalosti v rozsahu tematických okruhů k bakalářské zkoušce programu Český jazyk a literatura (viz webové stránky ÚČJ a ÚČLK FF MU).

1. kolo: písemná oborová zkouška, ve které uchazeč prokáže znalosti odpovídající profilu absolventa studijního programu B-CJ_ Český jazyk a literatura na FF MU (max. hodnota POZ je 100 bodů). Písemná oborová zkouška bude prominuta uchazečům, kteří absolvovali bakalářský program B-CJ_ Český jazyk a literatura na FF MU s výslednou známkou v intervalu A-C (absolventům vedlejšího plánu bude uznána státní závěrečná zkouška z českého jazyka a literatury v tomtéž intervalu A-C). Přijímací zkouška bude prominuta také uchazečům, kteří v rámci studia programu B-CJ_ Český jazyk a literatura na FF MU získali alespoň 20 kreditů v rámci semestrálního zahraničního studijního pobytu (např. v programu Erasmus). Nerodilí mluvčí, kteří se hlásí do specializace Čeština jako cizí jazyk a nevykonali maturitní zkoušku z českého jazyka na střední škole v České republice, vykonají v rámci přijímacího řízení zkoušku znalosti českého jazyka (požadovaná úroveň je C1; více viz výše).

Ukázka vzorového oborového testu.

O prominutí písemné části přijímací zkoušky je potřeba požádat prostřednictvím e-přihlášky. Podklady pro prominutí přijímací zkoušky je třeba vložit nejpozději v den konání příslušné přijímací zkoušky do e-přihlášky do rubriky „Žádost o prominutí přijímací zkoušky“. Uchazeči, kteří konají Státní závěrečnou zkoušku (SZZ) na FF MU ve stejný den jako se koná příslušná přijímací zkouška, mohou pro účely posouzení žádosti vložit do e-přihlášky čestné prohlášení o termínu vykonání SZZ a o jeho výsledku.

2. kolo: ústní oborová zkouška, jejíž nutnou podmínkou je úspěch v 1. kole. V rámci ústní oborové zkoušky se neprověřují znalosti, nýbrž odborné předpoklady uchazeče pro odborné studium bohemistiky, uchazečova motivace ke studiu a jeho čtenářské kompetence - uchazeč by měl před komisí krátce prezentovat svou BP (ideální by bylo předložit její exemplář přijímací komisi) a předložit seznam četby (max. hodnota ÚOZ je 100 bodů). Ústní část je povinná pro všechny uchazeče úspěšné v 1. kole přijímacího řízení.

Doporučujeme zájemcům o magisterské studium, aby si osvojili znalosti v rozsahu požadavků k státní bakalářské zkoušce z českého jazyka a literatury na FF MU, neboť magisterské studium na ně navazuje. Případné rozdíly mezi bakalářským studijním programem Český jazyk a literatura na FF MU a podobnými studijními programy na jiných vysokých školách si posluchači sami doplní během magisterského studia, zejména absolvováním tzv. překlenovacích kurzů (zájemcům bude umožněna účast ve výuce příslušných předmětů bakalářského studia včetně konzultací s vyučujícími).

Web Ústavu českého jazyka.

Web Ústavu české literatury.

Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Kritéria hodnocení

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: písemná část - min. 45 bodů (max. 100 bodů) k tomu, aby mohl uchazeč postoupit k ústní části; ústní část min. 65 bodů (max. 100 bodů), aby byl v přijímacím řízení úspěšný.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Termíny

1. 1. – 30. 4. 2024

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium se specializací

V rámci jednooborového studia se specializací má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

Podat přihlášku

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč na magisterském stupni možnost věnovat hlavní část studia (80 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (40 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Český jazyk a literatura jako vedlejší program

Kombinace s programy z Filozofické fakulty
Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Podat přihlášku

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium se specializací

Sdružené studium

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ano
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Český jazyk a literatura? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Hana Žižková, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info