Informace o projektu

Trestní řízení ve věcech mladistvých a ve vybraných státech Evropské unie

Logo poskytovatele
Kód projektu
GP408/11/P612
Období řešení
1/2011 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Podstatou projektu je význam speciální právní úpravy trestního řízení mladistvých ve vztahu k mezinárodní justiční spolupráci mezi členskými státy EU, možnosti jeho harmonizace, jež vyvrcholí stanovením námětů de lege ferenda. V rámci projektu musí dojít ke komparaci s vybranými právními úpravami, jejímž účelem bude zjistit souladnost norem s právem EU, zda obsahují specializovanou právní úpravu trestního řízení mladistvých. Jako dílčí otázky pak bude nutné zodpovědět např. ty, jež se vztahující k hranici trestní odpovědnosti, možnosti obhajoby mladistvého, zajištění osoby mladistvého pro trestní řízení.


Formulace námětů de lege ferenda bude vytvořena kritickou analýzou teoretických východisek právní regulace v ČR a jejich konfrontací s rozhodnutími Evropského soudního dvora, Evropského soudu pro lidská práva, vnitrostátních soudů a s právními úpravami vybraných zemí EU a jejich aplikační praxí, jež budou nezbytné k podpoření navrhovaných námětů de lege ferenda. Postupné dílčí náměty budou prezentovány na vnitrostátních a mezinárodních konferencích či odborných seminářích. Dále budou publikovány odborné články. Závěrečné náměty a zhodnocení systémů právních úprav ve vybraných zemích s cílem zjistit možnosti harmonizace v rámci EU, eventuelně zda je možné uplatnit zásadu vzájemného uznávání, budou publikovány v monografii pod (pracovním) názvem Trestní řízení mladistvých ve vybraných státech EU ve světle harmonizace evropského práva.

Publikace

Počet publikací: 2