Informace o projektu
Kvalita kurikula a výuky v oborech školního vzdělávání

Logo poskytovatele
Kód projektu
GAP407/11/0262
Období řešení
1/2011 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Klíčová slova
kurikulum;výuka;obory;školní vzdělávání

Projekt vychází z analýzy problémů základního vzdělávání identifikovaných českým pedagogickým
výzkumem v letech 2001-2008. Mnohé z nich jsou spojeny s kvalitou kurikula a výuky. S těmito pojmy
se operuje v rámci politických sloganů, chybí však jejich rozpracování ve smyslu vědeckých konstruktů. Cílem projektu je (1) uvést koncepty kvalita kurikula a výuky do českého odborného prostředí, (2)
propracovat nástroje jejich empirického uchopování, (3) realizovat sérii výzkumných studií zaměřených
na aspekty kvality kurikula a výuky v oborech školního vzdělávání. Řešení projektu je vedeno třemi
principy: (A) systémovost – kvalita kurikula a výuky je zkoumána v širším kontextu kvality školy a kvality školského systému, (B) zaměřenost na obsahy a procesy, (C) propojování přístupu oborově
specifického a obecně oborového – kvalita kurikula a výuky je zkoumána z perspektivy oborových
didaktik (jazykového, matematicko-přírodovědného, společenskovědního, estetického a tělovýchovného
vzdělávání), na základě mezioborové komparace směřuje k zobecnění přesahujícímu zúčastněné obory.

Výsledky

Výsledky řešení projektu byly publikovány formou kolektivní odborné knihy, dvanácti časopiseckých studí (z toho dvě
v angličtině) a dvou kapitol v knize (z toho jedna v němčině). Vedle toho byly výsledky projektu průběžně
prezentovány formou 18 konferenčních sdělení (z toho 4 v angličtině a 3 v němčině), prostřednictvím popularizačních
časopisů a webových stránek.
Cílem projektu bylo (1) uvést koncepty kvalita kurikula a kvalita výuky do českého odborného prostředí, (2)
propracovat nástroje jejich empirického uchopování, (3) realizovat sérii výzkumných studií zaměřených na aspekty
kvality kurikula a kvality výuky v oborech školního vzdělávání. Hodnocení GA ČR: Výsledkem projektu je rozpracování pojetí kvality vzdělávání, které spočívá v kvalitativní analýze struktury výuky a sleduje integritu obsahů, cílů a činností žáků a učitelů. Vytvořený metodický postup lze uplatnit v empirických šetřeních
i ve vzdělávací praxi. Publikační výstupy promyšleně zpracovávají teoretické i empirické výsledky projektu.

Publikace

Počet publikací: 32


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info