Informace o projektu

Vytvoření nového předmětu Právo mezinárodních smluv

Kód projektu
FRVS/1619/2012
Období řešení
1/2012 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Cílem projektu je zavedení nového mezioborového předmětu "Právo mezinárodních smluv" do výuky v magisterském studijním programu Právo a právní věda, oboru Právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.


Mezinárodní smlouva patří mezi klíčové instituty nejen mezinárodního, ale také ústavního a dnes i evropského práva. Je základním právním nástrojem vnějších vztahů jednotlivých států i Evropské unie, a proto zasluhuje odpovídající pozornosti. Dosud je právní úprava mezinárodní smlouvy vyučována zvlášť jako součást kurzu mezinárodního práva veřejného, dále pak kurzu práva EU a částečně také v rámci ústavního práva ČR. Takto pojatá výuka, která je roztříštěná jak předmětově, tak časově, neumožňuje studentům zachytit komplexní pohled na mezinárodní smlouvu. Ta je stále týmž institutem, ať je upravena právem mezinárodním, evropským nebo vnitrostátním. Mezioborový přístup je podmínkou komplexního porozumění tomuto komplikovanému a velmi praktickému institutu. V praxi se všechny tři uvedené oblasti prolínají, čemuž odpovídá i obsahové zaměření nového předmětu, jak je popsáno v anotaci.


Studenti získají nejen přehled všech tří oblastí úpravy ve vzájemné souvislosti, ale osvojí si i praktické aspekty, zejména sjednávání mezinárodních smluv dvoustranných i mnohostranných, jejich promítnutí z mezinárodního a evropského prostředí do českého právního řádu, včetně jejich bezprostřední závaznosti pro české vnitrostátní subjekty (jednotlivce), až po praktickou aplikaci soudy. Z hlediska praktického uplatnění jsou v tomto směru nejdůležitějšími oblastmi ochrana lidských práv, mezinárodní obchod, mezinárodní právo soukromé (včetně rodinného), civilní právo procesní, trestní právo procesní.