Informace o projektu

Vývoj mezinárodních právních mechanismů ochrany lidských práv a možnost vzniku Světového soudu pro lidská práva (WCHR)

Kód projektu
MUNI/A/0931/2011
Období řešení
1/2012 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Projekt se zabývá problematikou kontrolních mechanismů ochrany základních lidských práv v souvislosti s jejich proklamovanou univerzalitou. V rámci zkoumané materie budou analyzovány a srovnávány současné tři regionální systémy ochrany lidských práv existující v Evropě, Americe a Africe, a také přístup k této problematice v kulturách nacházejících se na území Asie. Po této komparativní analýze bude provedena rovněž analýza vývoje a současného stavu mechanismů ochrany základních lidských práv na univerzální úrovni zabezpečovaných především dvěma mezinárodními pakty. Celá práce pak bude s ohledem na koncepty kulturní determinovanosti a univerzality směřovat k nastínění možných variant budoucího vývoje kontrolních mechanismů ochrany lidských práv.


Možným řešením nedostatečné efektivity a vynutitelnosti práv je vznik Světového soudu pro lidská práva, jež v českém doktrinálním prostředí prosazuje především prof. Jiří Malenovský. Práce se tedy zaměří na návrh statutu tohoto soudu, který vypracovali profesoři mezinárodního práva Manfred Nowak a Martin Scheinin. Na základě poznatků ze systémové komparace s různými kontrolními mechanismy regionálního a celosvětového charakteru pak budou vyvozovány závěry o užitečnosti či redundanci možného vzniku této nové instituce.

Publikace