Informace o projektu

Studium interakcí laserového záření s materály a jejich aplikace v plazmové hmotnostní a optické analytické spektrometrii (LAS)

Kód projektu
MUNI/A/0969/2012
Období řešení
1/2013 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
LA-ICP-MS, LA-ICP-OES, MALDI (TOF)MS, LIBS, DP LIBS, Ramanova spektrometrie, AAS, AFS, AFS-GC, speciační analýza, frakcionace.

Produkty interakce pulsního laserového záření s kondenzovanými látkami jsou využívány jako nositelé analytického signálu v prvkové hmotnostní a optické atomové emisní analytické spektrometrii. Vaporizace aerosolu vytvořeného laserovou ablací (LA) a následná atomizace, ionizace a excitace v plazmovém výboji (ICP) poskytuje analytický signál (tok fotonů v atomové optické emisní spektrometrii – OES nebo tok iontů v hmotnostní spektrometrii MS). Kvantifikace v LA-ICP-MS/OES představuje doposud ne zcela vyřešený metodický problém, který je společný i pro optickou emisní spektrometrii v laserem buzeném plazmatu (LIBS). Rozdílné fyzikální a chemické vlastnosti kalibračních a analyzovaných vzorků mají za následek rozdílnou citlivost pro daný analyt. Řešení tohoto problému vyžaduje studium vlastností aerosolu, optimalizaci pracovních podmínek analyzátoru, vhodnou strategii normalizace signálů, přípravu příbuzných kalibračních materiálů a v případě LIBS také studium vlastností laserem buzeného plazmatu (LIP). Lokální charakter interakce laserového paprsku se vzorkem umožňuje plošné a 3D prvkové mapování biominerálů, biologických tkání, geologických, archeologických i technických materiálů; v prvním přiblížení na kvalitativní až semikvantitativní úrovni. Možnost zvýšení citlivosti a snížení meze detekce LIBS bude studována s použitím techniky dvojího pulzu (DP-LIBS) s přístrojovým uspořádáním vlastní konstrukce. Určité naděje vzbuzuje technika LA-LIBS. Originální experimentální uspořádání bude vytvořeno pro simultánní měření signálu LIBS a LA-ICP-OES z daného vzorku, což umožní hlubší poznání interakce laserového záření se vzorkem. Interakcí laserového záření s různými anorganickými látkami (prvky, směsí prvků) lze generovat nové a zajímavé sloučeniny, jejich složení a strukturu lze odhalit s pomocí hmotnostní spektrometrie v kombinaci s kvantovou chemií a chemometrií. Stanovení celkového obsahu Hg v životním prostředí a speciační analýza rtuti s využitím AAS a AFC-GC.

Výsledky

1. Breiter K, Gardenová N, Kanický V, Vaculovič T, 2013, Geologica Carpathica, 64, 3, 171-180, IF=1,143. 2. Breiter K, Gardenová N, Vaculovič T, Kanický V, 2013, Mineralogical Magazine, 77, 4, 403-417, IF=2,212. 3. Hrdlička A, Prokeš L. Vašinová Galiová M, Novotný K, Vitešnková A, Helešicová T, Kanický V, 2013, Chemical Papers, 67, 546-555, IF=0,879. 4. Štěpánková K, Novotný K, Galiová Vašinová M, Kanický V, Kaiser J, Hahn DW, 2013, Spectrochimica Acta Par B-Atomic Spectroscopy, 81, 43-49, IF=3,141. 5. Vašinová Galiová M, Fišáková Nývltová M, Kynický J, Prokeš L, Neff H, Mason AZ, Gadas P, Košler J, Kanický V, 2013, Talanta, 105, 235-243, IF=3,498. 6. Janotková I, Prokeš L, Vaculovič T, Holá M, Pinkas J, Steffan I, Kubáň V, Kanický V, Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 28, 1940-1948, IF=3,155. 7. Štůlova K, Vaculovič T, Kanický V, Chemické listy, 106, S133-S136, IF=0,453. 8. Košařová V, Hradil D, Němec I, Bezdička P, Kanický V, 2013, Journal of Raman Spectroscopy, 44, 1570-1577, IF=2,679. 9. Pamreddy A, Hidalgo M, Havel J, Salvado V, 2013, Journal of Chromatography A, 1298, 68-75, IF=4,612. 10. Amato F, Panyala NR, Vašina P, Souček P, Havel J, 2013, Rapid Communications in Mass Spectrometry, 27, 1196-12012, IF=2,509. 11. Pivetta T, Isaia F, Trudu F, Pani A, Manca M, Perra D, Amato F, Havel J, 2013, Talanta, 115, 84-93, IF=3,794. 12. Amato F, Lopez A, Pena-Mendez EM, Vanhara P, Hampl A, 2013, Journal of Applied Biomed., 11, 47-58, IF=1.933. 13. Švihlová K., Prokeš L, Skácelov D., Pena-Mendez EM, Havel J, 2013, Rapid Communications in Mass Spectrometry, 27, 1600-1606, IF=2,509. 14. Coufalík P, Zvěřina O, Komárek J, 2013, Journal of Geochemical Exploration, 132, 120-124, IF=1,952. 15. Coufalík P, Komárek J, 2013, Journal of Analytical Chemistry, přijato, IF=0,616. 16. Coufalík P, Zvěřina O, Komárek J, 2013, Chemical Papers, DOI: 10.2478/s11696-013-0471-0, IF=0,879. 17. Zvěřina O, Coufalík P, Komárek J, Gadas P, Sysalová J, 2013, Chem. Pap., 68, 197-202, IF=0,88

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info