Informace o projektu
Hodnocení kvality veřejných politik v kontextu restriktivních omezení veřejných financí (KvaVePol 2)

Kód projektu
MUNI/A/0786/2012
Období řešení
1/2013 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Jedná se o návrh projektu, který byl původně přijat k financování pro roky 2012-2013 (Kód MU MUNI/A/0983/2011). Nejde tedy o návrh nového projektu, ale projekt pokračující z předchozích let. Dle Stručných pravidel pro podávání návrhů projektů specifického vysokoškolského výzkumu na ESF MU pro r. 2013 se jedná o ukončení původního projektu ke konci 2012 a jeho reaplikaci pro rok 2013. Z tohoto důvodu zůstávají základní náležitosti v návrhu projektu stejné nebo obdobné, jako byly v projektu přijatém pro 2012-2013.


Předložený projekt specifického výzkumu je primárně zaměřen na podporu výzkumu studentů doktorského studijního programu v jedné z výzkumných oblastí, která je dlouhodobě osou výzkumného zaměření katedry veřejné ekonomie. Důraz v předloženém projektu je kladen na hodnocení veřejných politik, měření rozsahu a charakteru redistribuce a míry jejich efektivnosti. Vzhledem k volatilnímu prostředí současných ekonomik je výzkumná oblast nahlížena pohledem restriktivních omezení veřejných financí, či obecně podmínkou dlouhodobé fiskální udržitelnosti. Jestliže osa výzkumného projektu - otázka hodnocení veřejných politik – je poměrně široká, samotný výzkum je potom zaměřen na dvě výzkumné oblasti, které jsou spolu vzájemně provázané. První oblastí je hodnocení redistributivních aspektů veřejných politik. Zde je pozornost věnována zejména sociální politice. Druhou oblastí je problematika dosahování efektivnosti nástrojů veřejných politik. Zde je pozornost zaměřena na soudobé nástroje veřejných financí. I když je zřejmé, že uvedené dvě oblasti výzkumu se na některých místech vzájemně protínají, není záměrem výzkumného týmu tyto průniky hledat. Důraz je kladen na dílčí výzkumy studentů doktorského studia a na jejich publikační výstupy.

Publikace

Počet publikací: 42


Předchozí 1 2 3 4 5 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info